Zony nebezpeeenstva vybuchu zemny plyn

®ijúci v Európskej únii, významné disproporcie v právnych aktoch, ktoré boli predtým bezpeèné, najmä v oblastiach vystavených výbuchu metánu alebo uhoµného prachu, znamenalo, ¾e sa rozhodlo ich zní¾i» vytvorením príslu¹nej smernice. Preto bola vytvorená smernica ATEX v oblasti zón, ktoré sú priamo vystavené výbuchu.

Znaèka tohto právneho aktu je odvodená z francúz¹tiny, èo presne znie atmosféraExplosible. Hlavnou úlohou týchto informácií bolo najväè¹ie obmedzenie rizika výbuchu metánu alebo uhoµného prachu v nebezpeèných oblastiach. Pri pohybe s prítomnos»ou sa kontrolovaný dokument roz¹íril na ochranné systémy, ako aj na nástroje, ktoré sa pou¾ívajú v potenciálne výbu¹nom prostredí. Hovorte tu a o elektrických zariadeniach.Spoloène s právnymi ustanoveniami smernice ATEX mô¾e nebezpeèenstvo výbuchu vo vy¹¹ie uvedených priestoroch plynú» zo skladovania, výroby a pridávania pou¾itia látok, ktoré v dôsledku spojenia so vzduchom alebo inou látkou mô¾u spôsobi» údajnú explóziu. V oblasti týchto základov mo¾no spomenú» predov¹etkým horµavé kvapaliny a dokonca aj ich pary, ako sú alkoholy, étery a benzíny. Okrem toho mô¾ete zahrnú» horµavé plyny, ako napríklad bután, propán, acetylén. Ïal¹ími dôvodmi sú prach a vlákna, ako je napríklad cínový prach, hliníkový prach, drevný prach a uhoµný prach.Nie je v¹ak mo¾né opísa» v¹etko, èo je v tomto dokumente zvolené. Preto pri ¹túdiu tohto normatívneho aktu vo v¹eobecnosti treba spomenú», ¾e definuje v¹eobecné podmienky a po¾iadavky vo veµkosti systémov a zariadení, ktoré sa pou¾ívajú vo výbu¹ných oblastiach. Podrobné pokyny sa v¹ak mô¾u posudzova» v opaèných materiáloch. Malo by sa pamäta» iba na to, ¾e nové dokumenty upravujúce rozsah výbu¹ných zón metánovým alebo uhoµným prachom nemô¾u by» v ¾iadnom prípade v rozpore s predpisom ATEX.Malo by sa tie¾ pamäta» na to, ¾e v¹etky pomôcky obsluhované v ohrozených oblastiach chcú by» dobre oznaèené znaèkou CE, èo dokazuje, ¾e predmet musí by» predmetom postupu posudzovania zhody vykonaného notifikovanou osobou.

https://alco-br.eu/sk/

Nová smernica o rie¹ení (preto¾e sa to nazýva ATEX informácie v súvislosti s úspechom nedodr¾ania po¾iadaviek na zariadenia vo výbu¹ných zónach naznaèuje, ¾e èlenský ¹tát mô¾e podniknú» kroky na zru¹enie takýchto zariadení.