Zneeistenia ovzdu ia v krakove

Ka¾dý deò, aj v miestnosti, ako je spoloènos», sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími látkami, ktoré ovplyvòujú ná¹ rast a zdravie. Okrem základného krytu, ako je umiestnenie, teplota, vlhkos» a celok, musíme robi» aj s rôznymi výpary. Vzduch, ktorý dýchame, nie je nepochybne èistý, ale prachový, v inom stupni samozrejme. Pred kontamináciou vo veciach prachu mô¾eme pou¾íva» masky s filtrovanými látkami, ale uva¾ujeme aj o iných zneèis»ujúcich látkach, ktoré sa èasto nachádzajú v atmosfére. Patria sem najmä toxické výpary. Pozorujte ich zvyèajne len vïaka nástrojom, ako je senzor toxického plynu, ktorý zachytáva patogénne èastice zo vzduchu a informuje o ich prítomnosti, vïaka èomu nás varuje pred nebezpeèenstvom. Bohu¾iaµ, toto nebezpeèenstvo nie je zïaleka nebezpeèné, preto¾e niektoré látky, ako dôkaz Èadu, nie sú krehké a pravidelne ich prítomnos» vo sfére vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smrti. Okrem oxidu uhoµnatého sme tie¾ ohrození inými fibrilami detekovateµnými snímaèom ako dôkazom H2S, ktorý je pri vysokej koncentrácii bezvýznamný a vedie k okam¾itej paralýze. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako »a¾ké, ako sa uvádza vy¹¹ie, a amoniak - plyn, ktorý sa vyskytuje presne vo vzduchu, hoci vo väè¹ej koncentrácii ohrozuje obyvateµstvo. Senzory toxických látok mô¾e tie¾ detekova» ozón a oxid uhlièitý, ktorý je alkohol tvrd¹í ako poèasie a vzia» predispozície k uzavretiu naplni» priestor v blízkosti Zeme - lebo len v prípade, keï sme vystavení hrajú tieto prvky by mali senzory zdvihnú» na vhodnom mieste, tak¾e mô¾em cíti» a informujte nás o tom. Ïal¹ie toxické plyny, ktoré mô¾e detektor dodr¾iava», sú korozívne chlór a navy¹e vysoko toxický kyanovodík a µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ak je to mo¾né, pokryte in¹taláciu senzora toxického plynu.