Znalos kpa

Keï zaèneme pracova» s enova systémom, v¾dy sme o òom ka¾dý inzerát a fráza. Keï sa to v¹ak stane s ka¾dou novou ¹túdiou, máme niekoµko fáz poznávania. Poènúc nevedomou nekompetentnos»ou, keï sa slepo pokú¹ame dosta» do bodu, putova» v zákutiach ¹truktúry, o ktorej nemáme predstavu. Stretávame nové siete a zanechávame malé a jednoduché ulièky.

Zber poznatkovKeï dostaneme dos» slepý a implementujeme hrozby, ideme na èas vedomej neschopnosti. Hµadáme sprievodcov alebo druhé usmernenie. Zhroma¾ïujeme zruènosti a krok za krokom sa sna¾íme uvies» ich do èinnosti. Veµmi chúlostivé ¹tádium. Sledujeme porazené cesty podµa popísaných vzorov. Rad nekoneèných úspechov. Neustále kupujeme novú kvalifikáciu aj z èasu na èas, sna¾íme sa ju pou¾íva». Prejdeme nehody a musíme sa opä» vráti» k tutoriálu. Niekedy som sa pri sledovaní informácií dos» pochoval. Èasto opakujeme len chyby, získavame vedomosti a skok na ïal¹iu úroveò. Neustálym opakovaním sa dostávame do fitness a dosahujeme nevedomé zruènosti. V¹etko v súèasnom období ide, keï je to »a¾ké. Va¹a zruènos» rastie. Nebojíme sa vá¾nych výziev. Niekedy mô¾eme by» jemní s jemnou radou. Takáto dôvera je v nás. Tam sú v¾dy také oblasti, biele ¹kvrny, kde na¹a noha ne¹liapala viac. Oblasti majstrovstiev vyhradené pre vedomé zruènosti. Veda v teplej forme. Umenie a absolútna istota. Takto prechádzajú v¹etky kognitívne procesy, ktoré nesúvisia s blízkymi. Spracuje, ¾e sa nezúèastòuje ¾iadneho poµa.

Zoznámenie sa so systémovými ¹truktúramiTak to ide s kapelou. Ako spozna» va¹u ¹truktúru. Musíte nav¹tívi» aj pekné a obyèajné miesta. A ako získa» "odtlaèky" z ka¾dého nástroja. Samozrejmos»ou je, samozrejme, ¾e sme schopní doda» technický tím. U¾itoènos» systému potvrdzujú nové implementácie. Optickí svedkovia svedèia o inovácii. Niektorí µudia pou¾ívajú v eufórii slová ako „revolúcia“. Bez ohµadu na to, èo majú na princípe, zistíme to tým, ¾e sme sa dostali k tomu, aby sme si kúpili ¹ampionát.