Vzdelavanie socialnych pracovnikov 2016

Gastronómia je priemysel, ktorý vy¾aduje veµa vecí. Mô¾eme zaèa» samotnými pravidlami - pohµad na podnikanie, rozvoj stratégie, vymyslenie menu, dokonèenie posádky a medzitým nájdenie správneho miesta.

Mô¾ete sa spoµahnú» na veky. Jedným z dôle¾itej¹ích aspektov, ktorým treba venova» veµkú pozornos», je gastronomické zariadenie, t. J. Nákup v¹etkého potrebného kuchynského nábytku. V súvislosti s tým, èi sa bude bar pou¾íva» vo väè¹om meradle, alebo v men¹om meradle, a stále vo vz»ahoch z oblasti, ktorá sa má vies», je potrebné zvá¾i», aké vybavenie vybavíme kuchyòou. Dôle¾itá je aj otázka, aký typ ¾ivota budeme slú¾i» - dôle¾ité nástroje pre danú krajinu budú potrebné pre nenahraditeµné nástroje. Potom bude existova» individuálna otázka. Zamerajme sa na posledný, èo je univerzálne gastronomické vybavenie. Základom budú v¹etky typy stolov, políc a políc - najlep¹ie by mali by» vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Budeme zárukou trvanlivosti, ale aj zariadenie s jednoduchým èistením povrchu. Bude potrebné, aby pece a druhé zariadenia potrebné na tepelné spracovanie - okrem ¹pecializovaných zariadení, boli najdôle¾itej¹ie kuchyne, mikrovlnné rúry a panvice. Nemô¾eme vynecha» kukly v súèasnom období. Druhou stranou mince je chladiace zariadenie. Najprv by sme mali zvá¾i» v¹etky chladiace skrine. Výrobcovia µadu mô¾u by» tie¾ u¾itoèné. Pre mechanické spracovanie poskytneme v¹etky druhy karosárskych strojov, mixérov, krájaèiek alebo krájaèiek.

Drivelan Ultra

Ka¾dý gastronomický areál musí ma» stojan, kde sa umyje ka¾dé vybavenie alebo riad - nezabudneme ani na umývaèky riadu, bazény. Osobnou a veµmi veµkou kategóriou sú v¹etky kuchynské potreby. Okrem prvkov, ktoré som spomínal, bude ka¾dý typ gastronomického zariadenia alebo kebab alebo pekáreò vychádza» z poµských zákonov, v zmluve, s ktorou bude vy¾adova» ¹peciálne vybavenie.