Vychovavanie die a a je

Smernica ATEX je dokument, ktorého hlavným cieµom je záruka nebezpeèných oblastí pred explóziou. Tento princíp sa zvy¹uje na v¹etky zariadenia a ochranné systémy, ktoré vytvárajú jednoduché alebo nepriame, mô¾u spôsobi» explóziu metánu alebo uhoµného prachu. Tento princíp neuveriteµného významu sa poèíta napríklad v baniach, kde existuje veµmi vysoké riziko výbuchu.

Tento materiál definuje po¾iadavky atex pre príslu¹né zariadenia. Treba v¹ak poznamena», ¾e ide o v¹eobecné ¾elania, ktoré mô¾u by» vyvinuté inými materiálmi. Malo by sa v¹ak pamäta» na to, ¾e po¾iadavky stanovené v ¾iadnom prípade sa nesmú lí¹i» od princípu.Jednou z rezervácií atexu je potreba kontrolova» a oznaèova» zariadenie alebo ochranný systém v súlade s bezpeènostnými po¾iadavkami. Takéto overenie vykoná notifikaèný orgán a ka¾dé zariadenie by sa malo doda» v pohybe CE, ktoré by malo by» jasné ka¾dému. Oznaèenie CE má zahàòa» bezpeènos» pou¾ívania, ochranu zdravia a ochranu ¾ivotného prostredia.Navy¹e, jedlá a ochranné metódy by mali by» usporiadané v oznaèení Ex - to znamená ¹peciálne oznaèenie ochrany proti výbuchu.Obidva zariadenia, ako aj ochranné systémy, ktoré sa budú nachádza» v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu, by mali by» vyrobené v súlade s technickými poznatkami. Vypracúvajú sa na základe analýzy mo¾ných ¹kôd poèas práce. V dne¹nom jedinom spôsobe musia by» vyrobené obidve èasti a komponenty.Zariadenia, ochranné systémy, èasti, podzostavy by mali by» vyrobené z takýchto výrobkov, ktoré v ¾iadnom prípade nemô¾u prispie» k vznieteniu. To znamená, ¾e nemô¾u by» horµavé a navy¹e nemô¾u chemicky reagova» s výbu¹nou atmosférou. Vyzýva, aby nikto nemohol nepriaznivo ovplyvni» ochranu proti výbuchu. Chcú existova» trvale na koróziu, aplikáciu, elektrický prúd, mechanickú silu a teplotné efekty.Smernica ATEX má v pláne predov¹etkým hodnotu pestovania a µudského zdravia.