Vo vyrobnom procese sa vytvara tovar

Mnohé výrobné procesy sa spájajú s výrobou ¹kodlivých prchavých látok, ako je nový typ pary, dymu a zápachu. V tomto prípade je obrovské miesto na zabezpeèenie dostatoèného vetrania. Vetranie sa vz»ahuje na celú miestnos», ale je tie¾ potrebné namontova» odsávaèe priamo nad pracovné stanice.

Ekonomické vy»ahovaèe sa pou¾ívajú na prevádzkovanie prchavých látok presne na pozadí, odkiaµ pochádzajú. V poslednom zmysle tieto zariadenia nájdu veµmi vysokú mieru pou¾itia medzi ostatnými v chemickom priemysle, ale aj v mnohých nových èastiach. Procesy, ktoré vy¾adujú mimoriadne dobré vetranie, sú napríklad lepenie a dodatoèné mie¹anie iných metód rie¹ení, látok a chemických zlúèenín. Priemyselné ukotvenie je potrebné aj na pracoviská, kde sa okrem iného vyrába brúsenie, rezanie a le¹tenie. Podµa poradia takýchto procesov vstupujú do ovzdu¹ia èastice spracovaných materiálov. Preto má nepriaznivú predstavu o zdraví zamestnancov a tie¾ o èase procesov, preto¾e mô¾e negatívne ovplyvni» ich presnos».

Správne pou¾ívanie káblov mo¾no vidie» pri poskytovaní v¹etkých miestností, kde ideálne podmienky pre obeh vzduchu a vlhkosti majú veµkú hodnotu. Zo súèasného zmyslu existuje medzi druhým v su¹ièke a navy¹e v miestach, kde sa skladuje jedlo.

Ako mô¾u by» priemyselné pobyty veµmi vyu¾ívané v mnohých priemyselných odvetviach. Vo v¹etkých prípadoch by výber mno¾stva a rozlo¾enia pobytov mal by» spôsobený ¹pecifickými potrebami vyplývajúcimi z povahy výrobných procesov a napriek bezpeènosti zamestnancov. Vetracie systémy by preto mali v¾dy vykonáva» lekári na tejto úrovni.