Vlasy picate

Môj bratranec veµmi miluje hranie s vlasmi, je mo¾né ju zmocni» póry a tie¾ ju vyèisti». Ona je tie¾ zapojená do toho, ¾e chcú urobi» celý vzhµad krásne, ona mô¾e zariadi» jeden prú¾ok pä»krát, kedykoµvek pripoji» zariadenia na kefovanie na to, alebo vkladanie vlasové klipy. Najviac miluje ¹kolské predstavenia a pripravuje sa na ne. Jej nedávna úloha ako princezná Scent je tie¾ zábavná a ja by som chcel perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja matka splietala niektoré zo svojich pletencov s údajmi o nich stuhami. Potom tá krásna dievèina povedala nie, nie, nie e¹te raz. Bude lep¹ie èaka» v kuèeravých vlasoch .... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút filmovania a ich tvorba. Vyzerala krásne ako veµká princezná. Ale rovnako ako princezná, pomerne rýchlo zmenila myseµ. Nie vytvára s tým, ¾e takmer dve hodiny u¾ pre¹li od zaèiatku výroby na predstavenie. Zrazu ... úplne zmenila víziu a vo svojom ¹týle to znelo ako veµa, "Nie, ja sa mi to nepáèi, preto¾e si nepamätám princeznú, nanajvý¹ jej podriadenú." Opýtala sa nového úèesu, vlasy si nakrájali do kon¹trukcie plnej koky. Preto¾e samozrejme, ako som u¾ napísal, u¾ sme sa dozvedeli o tom, ako dostala jej vlasy, a tak to fungovalo veµmi dobre súèasne. Jej matka bola na druhej strane pripravená na pár minút.

https://psoriasis-cream.eu/sk/

Odporúèam bubu-store vlasové klipy