Vertikalny dopravnik pre palety

©róbové dopravníky sa pou¾ívajú predov¹etkým v ka¾dom poli. Tento nástroj zabezpeèuje kàmenie pripravené na krmenie zo zmesi, prenos vlastného krmiva z mlynèeka alebo z rozmetadla hnoja. Ma a pou¾íva sa na vykladanie a nakladanie obilia.Maximálny pracovný uhol závitovkových dopravníkov je 45 stupòov. ©nekový dopravník je známy ako zvlnená hubica alebo ¹nekový dopravník.©nekový dopravník je urèený na vykladanie poµnohospodárskych prívesov alebo na plnenie obilných siel. Tie¾ pomáha pri preprave obilia. Dopravníky sa pou¾ívajú na predèistenie zrna. Toto jedlo sa zvyèajne pou¾íva ako súèas» trendu výroby krmiva a spôsobu skladovania obilia. Skrutkové dopravníky sú nástroje s då¾kou 4 a¾ 12 m, výkon od 7 do 60 T / h, priemery potrubí od fi 110 do fi 250, motory od 1,5 do 11 kW.Skrutkové dopravníky sú veµmi funkèné stavebné stroje. Poèas ich èastého pou¾ívania je monitorovanie stavu lo¾ísk a klinových remeòov veµmi dôle¾ité. Tieto segmenty sú najviac naliehavé v miske. Okrem toho musíte premý¹µa» o uhle skrutkového dopravníka. Vy¾aduje maximálne 45 stupòov.Výnimkou z tejto my¹lienky sú vertikálne dopravníky. Potom sa nachádzajú zariadenia na èítanie na stenách budov, sila, ako aj iné hospodárske a hospodárske budovy.Závitovkové dopravníky sú výkonové výhody. Vyznaèujú sa vysokou úèinnos»ou, nízkym dopytom po mnohých, nízkymi nákladmi a nízkymi nákladmi na »a¾bu, µahkos»ou manévrovania a mo¾nos»ou zmeny pracovného uhla dopravníka.Na výmenu pozície sú tie¾ vybrané dopravníky. Vïaka tejto funkcii mô¾e by» dopravník dodaný aj v iných oblastiach. Nielen v poµnohospodárstve. Dopravníky tie¾ umo¾òujú zmenu uhla sklonu. ©nekový dopravník sa dá vybra» pomocou prídavných prvkov, napríklad násypky, iných typov rozdeµovaèov a predl¾ovacích segmentov.