Vakuove balenie youtube

Vákuové balenie je nenahraditeµné, ak chcete skladova» výrobky dlh¹ie. Zabezpeèujú bezpeènos» potravín poèas prepravy a skladovania. Existuje mnoho modelov vakuových obalov dodaných na trhu. Rozli¹ujeme dvoch dôle¾itých klientov tohto zariadenia.

Stroj na balenie do komôrSú to baliace stroje na komory a pásy. Obe kon¹trukcie plánujú svoje výhody a nevýhody. Vákuový komorový baliaci stroj pracuje na princípe nasávania vzduchu z vnútra zariadenia. Balené výrobky sú uzavreté v sumci v centrálnej komore. To uµahèuje opakovanie procesu plus je ¾iaduci prvok s nespoèetným mno¾stvom baleného tovaru, tento typ zariadenia sa bude pou¾íva» v dlhých podnikoch. Balenie vreciek z priameho filmu v mnohom sortimente a pomerne lacné vrecia je viditeµné pre túto znaèku obalov.

Baliaci strojÏal¹ím kon¹trukèným rie¹ením je pásový balík. Tu sa balený tovar získava mimo obalového zariadenia. Do bytu sa zaèína len ¹pièka plastového vrecka. Celý proces je preto pomal¹í ako v prípade úspechu baliaceho zariadenia komôr a chce dohliada» na zamestnanca. Na tento typ zariadenia sú potrebné drah¹ie vrecká. A vlastnos» tohto typu komorového baliaceho stroja je spôsob balenia výrobku s ne¹tandardnými rozmermi, ktoré by sa nezapadali do komory. Tieto kategórie nástrojov ponúkajú mnohí výrobcovia.

Tepro vákuový baliaci strojTepro vákuový baliaci stroj sa vyznaèuje pou¾itím vhodných materiálov a dobre premyslenej kon¹trukcie zalo¾enej na 50-roèných skúsenostiach spoloènosti. Tepro ponúka celú ¹kálu baliacich strojov. K dispozícii je tie¾ jednoduché príslu¹enstvo pre domáce pou¾itie, ako aj ¹peciálne prispôsobené zariadenia pre gastronómiu. Cenový rozsah vákuových baliacich strojov je od niekoµkých stoviek zlotých a¾ po niekoµko tisíc zlotých.

Najdôle¾itej¹ie vlastnosti baliacich strojovPohyby, ktoré treba zvá¾i» pri výbere baliaceho stroja, zahàòajú:- kapacita èerpadla, ktorá sa vykonáva priamo na energii zariadenia.- veµkos» komory alebo då¾ka tesniacej tyèe- sila a rozmery, ktoré vám umo¾nia prispôsobi» príslu¹enstvo pre vá¹ dom.- cena ta¹iek pre daný typ vákuového baliaceho stroja.- pri väè¹ích zariadeniach stojí za zistenie, èi sa vozík µahko pohybuje.