Tim socialnych pracovnikov e 8 v bia ystoku

©kolenie je trieda, ktorá vám umo¾òuje získa», dopåòa» alebo vylep¹ova» odborné umenie a profily potrebné na vykonanie veci. ©kolenia zamestnancov sú zvyèajne komorné kurzy s relatívne nízkou náv¹tevnos»ou, preto¾e ich asi 30 µudí kúpi» v maxime. Jedná sa o prvých úèastníkov, ktorí automaticky zopakujú veµkos» ¹kolskej triedy a toto zdru¾enie nie je bezvýznamné. ©kolenie zamestnancov je v¹ak forma vzdelávania, aspoò nie pre deti a mladých µudí, ale pre tých, ktorí sú zodpovední. Zdieµa niekoµko druhov ¹kolení vo vz»ahoch z kategórie:

otvorené ¹kolenia - sú k dispozícii prakticky v¹etkým zainteresovaným stranám, zatiaµ èo príspevok je nepovinný, hoci podnikatelia mô¾u umiestni» svojich zamestnancov na posledný typ personálneho ¹kolenia, pokrývajúci úroveò nákladov na úèas». Poµská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP v súèasnosti prevádzkuje sociálnu kampaò Investovanie do zamestnancov, ktorá povzbudzuje zamestnancov, aby neustále zlep¹ovali svoje zruènosti a poskytuje on-line databázu obsahujúcu informácie o mieste otvoreného tréningu.uzavreté tréningy - sú usporiadané z hµadiska potrieb inej osoby (napr. ¹kolenia pracovníkov z konkrétnej spoloènosti, záujemcovia o rozvoj tohto druhu uvádzajú ich zamestnávateµ, tj organizátor.interné ¹kolenia (interné ¹kolenie - robia sa s podporou vlastného ¹koliaceho personálu daného úradu práce;externá odborná príprava - ich realizácia je zadaná ¹pecializovaným ¹koliacim spoloènostiam organizátorom, èo je pracovisko. Existuje tzv zoznam vzdelávacích spoloèností (tj neverejných subjektov poskytujúcich mimo¹kolské vzdelávanie na základe osobitných predpisov, ktoré poskytujú odbornú prípravu ¾enám hµadajúcim veci a nezamestnaným financovaným z verejných prostriedkov. Tieto in¹titúcie podliehajú registrácii ¹koliacich spoloèností, ktoré vykonávajú Vojvodské úrady práce.