Spali kalorie z toho na eom zale i

Fertilizácia in vitro je metódou podpory reprodukcie a symptomatickej lieèby neplodnosti. ART (Assisted Reproductive Technologies alebo pomáhajúca reprodukcii má niekoµko rôznych spôsobov, ktoré sa vykonávajú v bunkovej fáze. Sú odkázané v èase, keï nové formy pomoci zlyhali.

Vedci definujú vyklada» in vitro fertilizácia IVF (ang. In vitro fertilizácia. Je to tá istá latinská sezóna. Výskum sa vyznaèuje dvomi typmi. In vivo toto poznanie, ¾e vykona» v laboratóriu, v µudskom tele. In vitro je to mimo imunitného organizmu ("na skle".Oplodnenie in vitro zahàòa zavedenie vajíèka na oplodnenie mimo tela ¾eny. V súèasnom subjekte sa dostávajú hormóny, ktoré riadia proces ovulácie a potom vyberú vajíèka a fixujú ich spermiami (samèie reprodukèné bunky. Celý tento proces konèí v laboratórnych podmienkach. V období, keï je oplodnená bunka vytvorená na rozdelenie, je embryo dodávané do ¾enského systému tak, aby mohlo dosiahnu» jeho zavedenie (implantáciu do maternice. Ak sa to podarí - vznikne tehotenstvo, ktoré je teraz v jednoduchom systéme.V technológii IVF-ET (klasická sa hnojenie spontánne vyskytuje na individuálnej panvici, na ktorej sa vyberajú vajcia a spermie (50-100 tisíc. V priebehu 24 hodín sa zhroma¾dia s niekoµkými embryami. V tomto bode sú podmienky podobné ako v µudskom tele. Metóda je veµmi nákladná a invazívna.Aké sú náznaky oplodnenia in vitro? Spoèiatku bola táto technológia venovaná ¾enám s po¹kodenými vajíèkovodmi. Tieto odporúèania sú striktne a tie¾ dr¾a» mu¾ský faktor. Fertilizácia in vitro sa zvyèajne vyjadruje v ¹tyroch fázach. Existuje posledná hormonálna stimulácia vajeèníkov (v zmysle produkcie väè¹ieho mno¾stva vajeèných buniek, zhroma¾ïovanie reprodukèných buniek mu¾ov a ¾ien, oplodnenie v laboratórnych podmienkach a implantácia embrya do matky.