Restauracia bar

Smernica ATEX, označovaná aj ako smernica o nových výnimkách, je materiálom, ktorého prioritným cieľom je aproximácia právnych predpisov členských štátov Európskej únie voči ochranným systémom a zariadeniam, ktoré sú ošetrené v oblastiach ohrozených explóziou metánu alebo uhoľného prachu.

Tieto informácie primárne definujú základné bezpečnostné požiadavky, široké oblasti výrobkov, ako aj metódy preukazovania zhody so základnými bezpečnostnými požiadavkami.Európske normy zohrávajú dôležitú úlohu a podrobne opisujú technické metódy preukazovania zhody s bezpečnostnými požiadavkami. Spolu so zásadou, že účinok je u zmluvy užitočný, sa predpokladá jeho súlad s určitými bezpečnostnými požiadavkami.Spoločné požiadavky na atex pre zariadenia a metódy kombinovania v nebezpečných oblastiach sú uvedené v dodatku II k smernici. Reč je o všeobecných požiadavkách, výbere materiálov, plánovaní a konštrukcii, potenciálnych zdrojoch zapálenia, hrozbách z vonkajších činností, požiadavkách na bezpečnostné zariadenia a integrácii požiadaviek zabezpečujúcich bezpečnosť systému.Spolu s údajmi musí výrobca uvažovať o zabránení vzniku výbušnej atmosféry riadmi a ochrannými systémami, ktoré zabraňujú vznieteniu výbušnej atmosféry, obmedzujú alebo obmedzujú výbuch.Zariadenia a ochranné systémy by mali byť navrhnuté tak, aby sa zabránilo možnosti výbuchu. Mali by tvoriť technické poznatky vytvorené s vedou. Aj množstvá a komponenty zariadení musia pracovať bezpečne a spolu s odporúčaniami výrobcu.Všetky zariadenia, ochranné systémy a prístroje by mali mať označenie CE.Materiály používané v sieti zariadení alebo ochranných systémov nemôžu byť horľavé. Medzi nimi a atmosférou nesmú byť žiadne reakcie, ktoré by mohli pritiahnuť potenciálnu explóziu.Zariadenia a ochranné systémy nesmú spôsobiť zranenie alebo nové zranenia. Musia zabezpečiť, aby v dôsledku ich prijatia nevzniklo príliš veľa horúčiek a žiarenia. Nemôžu robiť elektrické nebezpečenstvá a nemôžu viesť k nebezpečným situáciám.