Psychologicke poruchy le iace

http://innowacyjnetechnologie.com.pl/skhealthymode/grey-blocker-sposob-sedivenia-vlasov/

Cyklothymia je prezentovaná ako malá psychiatrická porucha, podobne opísaná ako depresívny stav, ktorý v¹ak nevy¾aduje farmakologickú lieèbu. Cyklothymia je èasto porovnateµná s dystýmiou, av¹ak obe mentálne poruchy sú dos» odli¹né.

Du¹evné poruchyNasledujúci èlánok sa zameria na presnú prezentáciu toho, èo je psychická anomália. Poènúc zaèiatkom je cyklotymia du¹evnou poruchou. Urèite je faktorom vo vývoji bipolárnej poruchy. Jej kognícia je v¾dy dodatoèná v prvej a tretej fáze bytia èloveka, zvyèajne sa obmedzuje na zneu¾ívanie alkoholu a ide o konkrétnu destabilizáciu v sociálnej oblasti.

lieèbaZistená cyklotymia by sa u¾ mala lieèi». Ako v¹ak u¾ bolo spomenuté, bude existova» striktne farmakologická lieèba, podobná spôsobu úèinku depresie, preto¾e podávané lieky budú rozpoznáva» najmä úlohu stabilizácie nálady a terapia bude doplnená psychoterapiou.

fázyVýskyt cyklotymie je charakterizovaný nepríjemnými zmenami nálady. Je dôle¾ité ju rozdeli» do dvoch fáz:

Subdepresná fáza, ktorú tvoria: abulia, problém s rozhodovaním, apatia, pokles libida a trvalá únava a motivácia s koncentráciou, poruchami chuti do jedla, nespavos»ou, neustálym pocitom prázdnoty, smútkom a negatívnou podporou, neschopnos»ou cíti» pote¹enie, zanedbávaním, nedostatkom energiou, pesimistickým prípadom a sociálnym stiahnutím.Fáza hypománie - dobrý humor, veselos», eufória, vysoká sebaúcta a sebavedomie, zvý¹ená sexuálna tú¾ba, psychomotorická agitácia a obmedzený odpoèinok, my¹lienky na dostihy, spomaµovanie, zní¾ená schopnos» myslie» logicky, problémy s koncentráciou, agresiou a nepriateµstvom, zmyslom pre moc a nad¹enie, riskantné správanie, bludy.

Táto nevýhoda sa v¾dy objavuje u µudí, ktorí sú bipolárny. Okrem toho má táto my¹lienka také faktory, ako je vysoká hladina kortizolu, nízke hladiny serotonínu, ako aj stresové situácie. Majú tie¾ veµmi rýchly dôraz na výchovu a miesto, kde zaberajú potenciálne chorých µudí.