Psycholog detskych prestavok

Ak nám dané, ¾e die»a kvôli svojmu veku nepotrebuje psychologickú podporu, sme vo veµkej chybe. Je absolútne nesprávne, ¾e sa v zamestnaní v dospelosti objavujú psychologické problémy. Takéto plánovanie je známe. Deti tie¾ potrebujú podporu pri rie¹ení problémov, ktoré ich ka¾dodenný ¾ivot predstavuje.

Keï u¾ die»a ide lekárovi, nepova¾ujte ho za ni¾¹iu kategóriu. Rozhodne to nesmieme urobi». Die»a musí cíti», ¾e je pre nás drahý, ale akceptovaný vo v¹etkých. A náv¹teva lekára, detského psychológa v Krakove, je len dôsledkom na¹ej pozornosti aj na skutoènos», ¾e snívame o tom, ako s ním zaobchádza». ®e die»a bude cíti», ¾e náv¹teva ho nepo¹kodí v poµských oèiach, èoskoro otvorí výmenu s psychológiou. Je v¹ak mimoriadne dôle¾ité pre dosiahnutie perfektných úèinkov terapie.

Ako mám chodi» s psychológa s mojím die»a»om? Akékoµvek správanie, ktoré nie je správne v na¹ich úvahách, v¹etky choroby, ktoré urèujeme, by mali by» konzultované so ¹pecialistom. Ak napríklad die»a má negatívne informácie s kolegami a priateµmi v skupine alebo sa bojí ís» do ¹koly vôbec, mali by sme reagova». Pamätajte, ¾e takéto prístupy nie sú normálne, ale patologické. Nielen, ¾e sa die»a správa nevhodne, ale aj prehlbuje psychologický problém. Nechcem ich podkopa». Pokúsme sa objavi» príèinu. Pravdepodobne nie sám, preto¾e to nemo¾no urobi». Nepamätáme si a¾ do posledných perfektných predispozícií. Ale len tým, ¾e nav¹tívite ¹pecialistu.

Pri výbere psychológa na konzultáciu s poµským die»a»om v¾dy hµada» osobu, ktorá má ka¾dý deò dobrý a vyzerajúci prístup. Atmosféra, ktorú psychológ vytvára v úzkej kabinete, má znaèný význam pre úèinky stretnutia. Die»a sa s ním musí cíti» dobre. Musí nájs» v psychológovi istý ¹tít proti negatívnym emóciám a tie¾ cíti» pocit bezpeèia vo svojom prostredí. Musí si pamäta» a pamäta» si, ¾e èo povedal, psychológ si ho bude môc» dovoli», aby ho poznal.