Program pre dopravne spoloenosti

Program comarch erp xl, predtým bol nazvaný CDN XL. Tento softvér je urèený pre stredné aj dlhé spoloènosti, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcich odvetviach: obchodné, výrobné a servisné.

Program comarch erp xl má rozsiahlu funkènos». Jeho najdôle¾itej¹ou kvalitou je, ¾e umo¾òuje plnú podporu a automatizáciu obchodných procesov. Poskytuje mo¾nos» riadi» celé podnikové procesy, ktoré spadajú do podniku. Okrem toho má modulárnu ¹truktúru, vïaka ktorej mô¾e klient prispôsobi» potreby iných spoloèností. Celé telo, ktoré by viedlo k online verzii aj offline.Program existuje u¾ niekoµko rokov najèastej¹ie zvolený ERP systém. Viac ako 4000 spoloèností má tento softvér a sú hrdí. Tento systém podporuje be¾nej¹ie pou¾ívanie predajných kanálov. Vïaka tomu je dôle¾ité riadi» nielen logistiku, ale aj programy, ktoré máte.Tento integrovaný organizmus je obzvlá¹» zlo¾itý nástroj v kategórii ERP. Jeho sortiment pokrýva v¹etky oblasti obchodnej èinnosti spoloènosti.Modul "Obchod a distribúcia" v tomto systéme ide na podporu implementácie procesov z úrovne obchodu a distribúcie. Spoloènos» prevádzkuje predajné a nákupné steny.Modul "Výroba" je vybavený nástrojmi pre jednotkovú a sériovú prácu. Má tie¾ nástroje urèené na diskrétne a procesné práce. Podporuje projektové èinnosti a ich dokonèenie. Umo¾òuje definova» technológiu, urèi» výrobnú trasu, vytvori» plán práce a zavies» výrobný proces.Modul Warehouse Management vám dáva mo¾nos» kontrolova» zásoby a vydáva» objednávky skladu. Vïaka takémuto prvku je mo¾né úèinne eliminova» chyby.Modul "Servis a opravy" prechádza do registra a vykonávanie servisných objednávok. Existuje teda zariadenie na výrobu procesov zo servisnej oblasti.Modul "CRM" poskytuje mo¾nos» zhroma¾ïova» informácie o klientoch. Vïaka tomu si mô¾ete stiahnu» predstavu o svojich existujúcich a potenciálnych zákazníkoch. Poskytuje ¹ancu spravova» prácu predajných a marketingových tímov.Program erp xl je tie¾ veµa nových mo¾ností, ktoré stojí za to sa uèi» z prirodzenej praxe.