Prieiny nehod v kole

Ochrana µudského ¾ivota je jedným z najdôle¾itej¹ích prvkov priemyselnej bezpeènosti.Je známe, ¾e va¹e chyby & nbsp; vedú k najrýchlej¹iemu mno¾stvu udalostí aj v závode - rovnako ako v podnikaní. Tak¾e vo veµkom rozsahu na¹e - zdanlivo triviálne a slabé - chyby spôsobujú, ¾e nás bolelo.

Mô¾e sa týmto udalostiam vyhnú»?Samozrejme, za predpokladu, ¾e je pracovisko starostlivo pripravené, a to aj za najaktuálnej¹ie okolnosti. Samozrejme, keï máte v súkromnej súprave prvej pomoci, musíte nájs» náplas» a elastický obväz, tak¾e v pracovnom byte sa musíte dosta» k najoriginálnej¹ím zdrojom pomoci.Po¾iarny hasiaci prístroj alebo protipo¾iarna prikrývka, ktorá je vynikajúcou hasièskou linkou, ktorá mô¾e ma» nevratné po¹kodenie a priamu hrozbu pre domácnos» alebo zdravie, mô¾e s òou ¾i». Ak sú v pracovnom priestore výbu¹né zóny alebo zvý¹ené nebezpeèenstvo po¾iaru, uistite sa, ¾e v¾dy dostávam hasiaci prístroj s dostatoèným objemom a metódou, aby sa zabránilo nebezpeèenstvu.

Je isté, ¾e niektoré zále¾itosti sa nebudú vyhýba» a neovládneme si - èo by sme mali robi» v tejto forme?Väè¹ina návrhov a nariadení predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy aj cennej¹iu a výzvu príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièi, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Z hµadiska práva je ¾ivot rezidenta vy¹¹ou hodnotou a ¾iadna suma peòazí alebo cena cieµa stojí za stratu ¾ivota alebo vá¾ne po¹kodenie zdravia. Tak¾e sa sna¾te vyhnú» sa riziku alebo sami si sami sebe - ale bez toho, aby ste sa ohrozili!