Preklad textu z fotografie

Preklad dokumentov je sám osebe dos» zlo¾itý. Ak sme závislí od prekladu akéhokoµvek textu, po¾adujeme nielen bra» do úvahy "nauèené" slová a vety, ale aj pozna» mnohé idiomy tak ¹pecifické pre ka¾dý jazyk. Faktom je, ¾e ¾ena, ktorá napísala èlánok v anglickom ¹týle, sa neobjavuje v èisto „akademickom“ móde, ale pou¾íva svoj jedineèný vzhµad a pridané idiomy.

V súvislosti so súèasným stavom, ¾e osoba z globálnej internetovej siete je stále väè¹ia, je èasto potrebné preklada» webové stránky. Ako napríklad internetová slu¾ba, s ktorou chceme dosiahnu» vy¹¹iu sumu príjemcov, musíme to urobi» v niekoµkých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webovej stránky, napríklad v angliètine a vo va¹om vlastnom jazyku, by ste mali ma» nielen schopnos» preklada», ale aj schopnos» definova» vlastné nápady a popisy, ktoré sú v origináli neprelo¾ené. Ako teda èaká v praxi? Prelo¾me obsah akejkoµvek webovej stránky v anglickom jazyku pomocou prekladaèa Google. Kým v¹eobecný zmysel textu bude zachovaný (budeme schopní uhádnu», o èom je konkrétna stránka, u¾ logická postupnos» viet a syntax bude nedostatoèná. Je to mo¾né len preto, ¾e prekladateµ Google prekladá vybraný text do hodnoty „slovo za slovom“. V práci nie sme rozdelení na vytvorenie profesionálnej, viacjazyènej webovej stránky zalo¾enej na tomto chápaní. A v praxi prekladateµ webových stránok v blízkej budúcnosti nenahradí stroj. Ani najvhodnej¹í softvér nemá sily abstraktného myslenia. Jediná vec, ktorú mô¾e urobi», je podµa logiky èloveka preneseného do zvoleného programovacieho jazyka. Preto aj tie najlep¹ie aplikácie na preklad textu zaostávajú za profesionálnymi prekladateµmi webu a pravdepodobne budú nav¾dy prítomné. Ak existuje nejaký pokroèilý nástroj navrhnutý v perspektíve silného a abstraktného „myslenia“, bude to výsledok na¹ej civilizácie. Struène povedané, plán výuèby dobrých prekladateµov by mal by» vybavený vhodnými didaktickými zariadeniami, ktoré budú nielen uèi» preklady „slovo za slovom“, ale budú tie¾ podporova» abstraktné chápanie daného jazyka v ¹kole.& Nbsp;