Prachove dvierka

Prach a výnimoèné vzdu¹né èasti mô¾u by» veµmi nebezpeèné pre ich vlastné zdravie. Je pravda, ¾e organizmus èloveka je vybavený takými hranicami, ktoré bránia prenikaniu príli¹ veµkého mno¾stva zneèis»ujúcich látok do pµúc, t.

Bohu¾iaµ, tieto poistné produkty, hoci úèinné, sa niekedy prejavujú nedostatoène - hlavne pre mno¾stvo malých prachových èastíc, ktoré µahko prechádzajú vzduchovým filtrom v nosnej dutine, dostávajú sa do pµúc a spôsobujú zmätok, èo spôsobuje okam¾itú alergickú reakciu, alebo sa zameriava na výsledok spôsobujú rozvoj nebezpeèných, èasto veµkých a nevylieèiteµných pµúcnych ochorení.Odpra¹ovacia kazeta je dobrým rie¹ením pre priemysel. V¹ade, kde sa tovar uvoµòuje, sa zdá, ¾e produkcia zneèis»ujúcich látok do ovzdu¹ia je be¾ná - hoci to nikdy neznamená, ¾e je pre niekoho prospe¹né. Zo série, kde pracujú stroje a pece, ktoré uvoµòujú veµké mno¾stvo zneèis»ujúcich látok, existujú aj µudia zodpovední za ich funkciu a dôkladne nútení vdychova» výpary týchto strojov. Na svadbu boli vynájdené odpra¹ovacie kazety, urèené ¹peciálne na filtrovanie neèistôt, ktoré vznikajú v metalurgických peciach alebo v iných ekonomických strojoch, do mechanickej technológie.V úlohe zneèis»ovania ovzdu¹ia v oceliaròach a továròach by bolo veµmi dôle¾ité odstráni» ich pozornos». Hoci èlovek doká¾e vymyslie» zázraky vo v¹etkých oblastiach, niektoré technologické a výrobné procesy sú nenahraditeµné, a aj keï ich mo¾no nahradi», nie sú tak ziskové. V priemysle úspech, strojový výkon je pravidlo, nie je v¾dy výhodné nahradi» stroj, ale to je non-ekologické, ale menej efektívne. Oveµa nákladovo efektívnej¹ie rie¹enie umo¾òujúce implementáciu proekologických èinností do továrne alebo taviarne je umiestnenie filtraèných systémov na báze vzduchu z èastíc, ktoré sa vyskytujú poèas prác alebo spaµovania. Zberaèe prachových kaziet sú dnes veµmi èasto a µahko pou¾ívanými rie¹eniami, najmä v priemyselných podnikoch pracujúcich na plastoch, aj v hutníctve, ktoré stále generujú veµa zneèistenia. A zneèistenie na oboch stranách nie je vhodné pre µudské telo, ktoré tam pracuje.