Povolanie prekladateua

Zvyèajne sa pri výklade slova prechádza na simultánne tlmoèenie, to znamená, ¾e sa vyrába v ¹peciálnej zvukotesnej kabíne alebo po sebe nasledujúcom tlmoèení, ktoré má preklad textu osoby, ktorá sa pova¾uje za vedµa tlmoèníka. Mnohí µudia si v¹ak uvedomujú skutoènos», ¾e stále existujú iné, veµmi úspe¹né typy prekladov. Existujú okrem iného tzv. ©epot, spojenie alebo preklad. Aké typy prekladov som predlo¾il? ©eptaný preklad, t. ¹epot je posledným druhom prekladu, ktorý spoèíva v ¹eptaní rozsudku klientovi po vyjadrení slov, ktoré hovorí reèník. Preto je to skvelý druh prekladu, ktorý pravdepodobne ¾ije veµmi µahko naru¹ený akýmkoµvek typom dodatoèných zvukov, preto¾e sa dá pou¾íva» iba v stredne veµkých skupinách µudí. Väè¹inou je kopnutý v bode, akonáhle jedna osoba príde na ïal¹iu nerozumie jazyku, ktorému hovorí reèník. Tento spôsob urèovania existuje, ale je prekladateµmi veµmi neprijateµný, preto¾e vy¾aduje nielen bezprecedentnú prípravu a rozdeliteµnos» pozornosti. Pre tlmoèníka, ktorý ¹epta slovo slovom na klienta, mô¾e sa utopi» reproduktorom.Spojenie je jedineèný typ po sebe idúceho tlmoèenia, ktorý je zalo¾ený na výcviku výrokov po vety. Uvádza sa v pozíciách, keï prezentuje, ¾e nie je mo¾né pripravi» informácie od reèníka, alebo keï je dôle¾itý presný preklad výrazu. Tento typ prekladu je zvyèajne získaný poèas prekladu kon¹trukèných èastí stroja. Spojenie je známe aj ako sociálny preklad. Prekladom prekladu je záväznos» prekladu a prekladu. Zahàòa preklad textu napísaného na reè, ale problém je v tom, ¾e vopred nedostane text, preto musí obsahova» celú vetu èo najpresnej¹ie a dôkladne ju prelo¾i». Tento ¹tandard sa vo vz»ahoch be¾ne pou¾íva, tak¾e nie je prekvapujúce, ¾e sú súèas»ou skú¹ok prekladateµky.