Pokladnieny servis

Ka¾dá in¹talácia by mala by» pevná, mala by tie¾ chráni» pred zásahom elektrickým prúdom. Takáto ochrana je na tento úèel bezpeèná prostredníctvom uzemnenia, ktoré je výsledkom spojenia iných kovových kon¹trukcií budovy.

https://energy-bb.eu Energy Beauty BarEnergy Beauty Bar - Dajte pokožke dotyk luxusu a vráťte svoju mladistvú žiaru!

Svedèiac o uzemnení, s»a¾ujeme sa na veci predov¹etkým drôt, èo je hotový sprievodca. Tento kábel spája hlavne elektrifikované telo so zemou. Takáto kombinácia vedie k tomu, ¾e elektrifikované telo prijíma alebo uvoµòuje urèité mno¾stvo nábojov, ktoré sú neutralizované. Uzemnenie je zamerané na niekoµko èastí. Uvedené èasti zahàòajú predov¹etkým systémové a zemné vodièe, spojovacie káble a uzemòovacie svorky zberaèov, uzemòovacia tyè a uzemòovacie drôty.Keï hovoríte o uzemnení, mô¾ete pomenova» niekoµko ich postáv. Najprv existujú ochranné uzemnenia, ktoré rozhodujú o kombinácii kovových èastí, ktoré vedú elektrické zariadenia so zemnou elektródou. Zemná elektróda je prítomná pred v¹etkými prostriedkami ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Ïal¹ím modelom je funkèné uzemnenie. Urèený existuje aj s pracovným uzemòovaním. Oznaèením ich mô¾ete poveda», ¾e ide o uzemnenie konkrétneho cieµa elektrického obvodu. Hlavným úèelom tohto uzemnenia je v prvom rade dôle¾itá práca elektrického zariadenia aj v poruchových podmienkach a viac v normále. Umo¾òuje chráni» siete s nízkym napätím. To pomáha posunú» sa od úèinkov prenosu vy¹¹ieho napätia. Stále sa hraje v in¹taláciách, rovnako ako v¹etky elektrické zariadenia, ktoré sú dôkladne zmie¹ané s distribuènou sie»ou alebo tie¾ z elektrických zariadení s napätím vy¹¹ím ako 1 kV. Hovorím o napájaní cez konvertor alebo tento transformátor.Ïal¹ím typom je ochrana proti uzemneniu. Jeho prvé cvièenie je primárne funkciou vybíjania nárazových prúdov na zem.Posledným modelom je zem, nazývaná pomocná. Zvyèajne sa získava na úèely po¾iarnej ochrany. Mô¾u sa tie¾ uvies» v meracích a bezpeènostných súpravách.