Pokladniena pokladoa pre jedineho vlastnika

V¹etci daòoví poplatníci, ktorí sú povinní zaregistrova» predaj výrobkov a slu¾ieb prostredníctvom registraènej registraènej pokladnice, si plne uvedomujú rozsah, v akom musia by» splnené podrobné podmienky týkajúce sa dr¾by a pou¾ívania predmetných zariadení. Nápoje z takýchto podmienok sú zodpovedné za pravidelnú technickú kontrolu pokladnice. Èo to znamená a kedy by sa malo vykona»? Èo je fi¹kálna pokladòa a technická kontrola? O tomto podaní.

Spolu s zákonom o DPH musia by» pokladnice podlieha» pravidelným technickým prehliadkam. Po tomto dátume bolo toto obdobie predå¾ené. Takýto prehµad sa získa prostredníctvom dobrých slu¾ieb. Pred 1. decembrom 2008 boli vykonané technické kontroly registraèných pokladníc do roèného termínu. Pokiaµ ide o súèasné právne predpisy, registraèné pokladnice by mali podlieha» technickému preskúmaniu ka¾dé dva roky od fiskalizácie alebo z nového preskúmania. Úspe¹ne, keï daòovník nerealizuje taký záväzok, ¾e bude vystavený sankciám. Patrí sem okrem iného aj ulo¾enie pokuty daòovému poplatníkovi za daòový trestný èin, preto¾e nepodanie registraèného pokladníka na pravidelné preskúmanie sa pou¾íva ako nesprávne vedenie knihy. Toto odôvodnenie vyplýva z èlánku 61 ods. 3 Trestného zákona.Nastane udalos», v ktorej rukách je spomienka na takéto preskúmanie? Samozrejme, sledovanie èasu v tomto prípade sa dr¾í daòového poplatníka, a nie na mieste. Majiteµ pokladne novitus delio by mal túto skutoènos» oznámi» slu¾be v blízkej budúcnosti. Na druhej strane obsluha pokladnièky, podµa § 31 ods. 4 zákony týkajúce sa registraèných pokladníc by mali vykona» povinnú technickú kontrolu pokladnice v názve 5 dní od oznámenia.Daòovník by mal tie¾ myslie» na skutoènos», ¾e nedodr¾anie termínu na povinné preskúmanie pokladnice má za následok potrebu vráti» daòovú úµavu z úrovne jej nákupu. Daòovníci podliehajú takýmto sankciám, ktoré v lehote troch rokov odo dòa zaèiatku zaznamenávania predaja tovaru / slu¾ieb sme v rámci pracovnej lehoty nedostali technickú slu¾bu prostredníctvom dobrej slu¾by.Aby sme to zhrnuli, je potrebné pripomenú», ¾e iba pou¾ívateµ je zodpovedný za dodr¾anie dátumu kontroly.