Pokladniena a fi kalna tlaeiareo

V súèasnosti sme takmer vo v¹etkých podnikoch, aby sme sa vzdali poèítaèového predaja. Základným interiérom tohto typu predajní je preto fi¹kálny postnet bingo xl - zariadenie, ktoré má za úlohu zaobera» sa registráciou obratu a navy¹e aj vý¹kou dane, a to tak príjmu, ako aj DPH v prípade maloobchodného predaja.

Prvá základná metóda tohto prístroja je fi¹kálna pokladnica ERC. Je to veµmi presné zariadenie, ktoré má v úmysle ma» relatívne nízku pamä» RAM (kapacita sa pohybuje od individuálnych a¾ po osem megabajtov. Zvyèajne dos» na òu alebo na niekoµko rokov èinnosti - po poslednom období by mal majiteµ dosta» novú registraènú pokladnicu alebo jednoducho nahradi» fi¹kálny modul. Externé zariadenia mô¾ete pripoji» k fi¹kálnej mene ERC, hoci nie je mo¾né predáva» pomocou poèítaèovej aplikácie.

Medzi typmi ERC sa odporúèa, okrem iného, prenosné registraèné pokladne, známe aj ako mobilné pokladne. Zvyèajne sa pou¾ívajú v obchodoch alebo na predajných èi bazároch, kde ich veµká výhoda je vyjadrená ich kompaktnou veµkos»ou. Populárne sú aj samostatné registraèné pokladne, ktoré majú o nieèo ¹ir¹ie mo¾nosti ako prenosné. Poèítaè mô¾e by» tie¾ pripojený k iným zariadeniam, ako sú váhy.

Pokladòa POS nie je nièím pokroèilej¹ím. Poèítaèe, ktoré sú odporúèané na zaznamenávanie obratov, sú pre ne kvalifikované a navy¹e vykonávajú mnoho rôznych èinností, ktoré zahàòajú zber jednotlivých produktov a ich predaj. Najjednoduch¹ie POS metódy zvyèajne ukazujú: fi¹kálna tlaèiareò, klávesnica, monitor (¹tandardný aj dotykový a len poèítaè. Ak sa poèíta s prevádzkou s roz¹íreným systémom, pokladnicu je mo¾né umiestni» prakticky na v¹etky externé podporné zariadenia.

Pokladnica POS je veµmi dobrá investícia, preto¾e na rozdiel od ERC existuje nádej na roz¹irovanie pamäte RAM, nahradenie softvéru inými a in¹talácia výkonnej¹ieho procesora. Stojí za to vidie», ¾e v tomto pláne nie je fi¹kálnym zariadením samotná pokladnica, ale tlaèiareò vydávajúca potvrdenie.