Pokladnieka eo to je

Prudká fiskálna vstupenka er-a285p by mala ma» ka¾dú ¾enu, ktorá vykonáva individuálnu ekonomickú aktivitu, aj ich príjem prekroèil limitnú hodnotu stanovenú ministerstvom financií. Je to osoba, ktorá je povinná zaregistrova» ka¾dý predaný výrobok pomocou pokladnice. Toto nízke elektronické zariadenie sa pou¾íva predov¹etkým pre dopravný register a objemy daní (príjmov a DPH z maloobchodného predaja výrobkov. Finanèný fond je teda základom prekrývania s daòovým úradom.

Na akú sumu sa rozhodnete?Existuje niekoµko spôsobov registrácie pokladníc na trhu, medzi inými: POS registraèné pokladne, registraèné pokladne pokladní, jednokomorové pokladne, systémové alebo ¹pecializované registraèné pokladne. V¹etky z nich sú priamo uplatniteµné, alebo skôr ako dôkaz úèelových fondov, mô¾ete sa stretnú» medzi ostatnými v lekáròach, taxíkoch, autobusoch alebo re¹tauráciách.

Na poslednom zasadnutí chceme predov¹etkým priblí¾i» výhody pokladnice POS. Zaènime tým, ¾e vysvetlíme, èo je pokladòa POS. POS hotovosti alebo EPOS z elektronického predajného miesta v angliètine, èo znamená elektronický predajný systém. Zvyèajne ide o internetové pokladne s daòovou tlaèiaròou. Veµmi èasto je mo¾né, ¾e na monitore je jednoducho poèítaè, klávesnica, èítaèka èiarových kódov, displej pre chlapca a èítaèku kreditných kariet.

výhodyVýhodou pokladniènej pokladnice sú predov¹etkým skutoènos», ¾e ich mno¾stvo a povaha sa mô¾u voµne vybera» vo vz»ahu k potrebám daného obchodu. Ïal¹ou vlastnos»ou je, ¾e fiskálna tlaèiareò podlieha schváleniu a musí ju opravi». Zvy¹ok pokladnièných prvkov, ktoré ¾ijú v ka¾dom poète vymenených a obsluhovaných prvou slu¾bou. Uvedením výhod hotovostnej pokladnice nie je mo¾né spomenú», ¾e softvér pre tento typ pokladne má by» voµne rozvinutý a nútený k potrebám obchodu. Stojí za to doda», ¾e takéto peòa¾né pokladne sú vybavené pevnými diskami, ktoré sú v byte, aby si dlho u¹etrili a pamätali akýkoµvek poèet uskutoènených transakcií (znalos» danej úètovnej doklady sa dá nosi» aj niekoµko rokov!. Na jednom konci je potrebné uvies», ¾e pokladnice sú tie¾ µahké a výnimoène dostupné na pou¾itie.