Pokladnica vo vyhlaseni vat7 2015

Bohu¾iaµ ste efektívny, alebo potrebujete registraènú pokladòu vo va¹ej spoloènosti? Skontrolova»! Povinnos» registrova» predaj na fi¹kálnej sume spravidla podlieha podnikateµom, ktorí pracujú pri predaji výrobkov alebo slu¾ieb situácii fyzických osôb (nie spoloèností.

http://sk.healthymode.eu/vivese-senso-duo-oil-2-ucinna-priprava-na-vypadavanie-vlasov/

Nariadenie ministra financií zo 4. novembra 2014 zavádza niekoµko výnimiek z tejto povinnosti.Kedy budeme schopní vyhra» od vzdania sa cieµa ma» registraènú pokladòu? Po prvé, ná¹ predaj v predchádzajúcom daòovom roku na situáciu finanèných osôb a pau¹álnych poµnohospodárov nemô¾e trva» viac ako 20 000. z³. Ak by sme dnes zaèali v daòovom roku pôsobi», budeme tento limit vy¾adova» vo vz»ahu. Upozoròujeme v¹ak, ¾e vý¹ka tejto pô¾ièky nie je ovplyvnená príjmom z predaja dlhodobého majetku, citlivých a správnych polo¾iek podliehajúcich odpisom. Pamätajte si, ¾e takéto zmluvy musia existova» potvrdené prostredníctvom faktúry.Uvedomme si, ¾e existujú situácie, keï bude vhodné zaznamenáva» tr¾by na finanènom základe a nebudeme od nej oslobodení, a to z akéhokoµvek dôvodu pre zisk, ktorý pou¾ívame. Tento priestor pova¾uje za úspech v predaji, okrem iného, kvapalných plynov, spaµovacích motorov a populárnych pre ne, karosérií pre motorové vozidlá, prívesov a návesov, kontajnerov, èastí vozidiel bez mechanického pohonu, èastí motorových vozidiel (tu sú motocykle, rádiových a telekomunikaèných zariadení a televízia, fotoaparát, výrobky z drahých kovov, tabaku a alkoholu.Nutnos» zaznamenávania fi¹kálnej sumy elzab jota e & nbsp; je tie¾ povinná pre nákup aj pre niektoré slu¾by. Medzi ne patria slu¾by ako: osobná doprava v automobilovej komunikácii, taxislu¾ba, oprava motorových vozidiel a mopedov, výmena pneumatík, prehliadky vozidiel a technické prehliadky, lekárska a zubná starostlivos», právne, kozmetické a kadernícke slu¾by.