Pokladne aky limit

My daòoví poplatníci, s registraènou pokladòou, sa náhodne stretávajú na takmer ka¾dom kroku. Alebo to isté v taxislu¾bách, alebo rovnaké v skladoch potravín, alebo rovnaké v kinách, alebo tak v obrovských obchodoch alebo raz v prostrediach poskytujúcich rôzne men¹ie slu¾by. Mô¾ete si naozaj vymieòa» nekoneène. Pripomeòme si tie¾, ¾e ak nieèo kupujeme online, keï dostaneme balík - okrem samotného produktu, mali by sme ich dosta» a potvrdi».

To isté vyplýva aj zo skutoènosti, ¾e daòoví poplatníci, ktorí pracujú na situácii fyzických osôb (ktoré teda neobchodujú, ako aj jednorazových farmárov majú vo svetle zákona povinnos» starostlivo zaznamenáva» obchod s pomocou uvedených registraèných pokladníc. Prax v¹ak ukazuje, ¾e je iná ako súèasná.

Èo si pamätáme urobi» ako podnikateµ, keï fi¹kálna pokladnica prestane fungova»? Navy¹e posledný okrem toho aspoò k tejto snovej chvíli ... Alebo máme ¹ancu, ¾e nebudeme nútení - vyrába» zo zrejmých dôvodov straty - presta» predáva»?

Za príplatok neprichádza niè iné ako rezervaèná pokladòa. Vo formulároch, v ktorých bude banka pokazených práv znehodnotená, mô¾e daòovník jeden deò z rezervnej rezervy vybra». Samozrejme, ak ho má. Nepochybne, zo správneho hµadiska, podnikatelia nie sú povinní ma» ostré prebytky pokladníc. Existujú a sú uvedené najmä v skladoch veµkých a zlo¾itých supermarketov. Vo výnimoèných prípadoch, ktoré so stabilitou znamenajú zhor¹enie hlavnej banky, ktorá chce pokraèova» v predaji, sa ukazuje, ¾e jediným primeraným rie¹ením je pou¾itie rezervnej pokladnice. Mimochodom: mô¾ete o tom èíta» v umení. 111 ods. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie finanènej in¹titúcie je nepochybne niè príjemné. Je dobré, ¾e situáciu mô¾eme zachráni» pou¾itím rezervnej pokladnice. Uvedomme si v¹ak, ¾e v okamihu, keï daòovník prevedie z evidencie predaja registraènou pokladòou, ktorá je na rezervnom mieste, musí o tejto skutoènosti bezodkladne informova» príslu¹ný daòový úrad. Oznámenie by malo obsahova» prílohy, ako napríklad: údaje o zlyhaní zariadenia, ako aj informácie o výmene po¹kodených náhradných zariadení. V tejto súvislosti je dôle¾ité, aby sa pokladnièná pokladòa pova¾ovala za miesto, kde sa uskutoèòuje predaj.