Poeitae v praci hovoriaceho terapeuta

Iba dobré a technologicky silné zariadenia sa stretávajú na vlastný potenciál, vrátane vysávaèov atex alebo centrálnych priemyselných vysávaèov vyrobených spolu s atex poradenstvom. Zabezpeèenie bezpeènosti v poradí práce, ochrana predmetov a funkènos» slu¾ieb je tu na ideálnom mieste. Najlep¹ia výkonnos» sania a filtrácie bola dosiahnutá pou¾itím vynikajúcich tried komponentov, èo technicky zlep¹uje kon¹trukciu a neustále zlep¹ovanie filtrácie, vákuových filtrov a techník èistenia filtra.

Vo svojom ¹irokom sortimente nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale aj profesionálne a výrazne originálne stroje na èipy a kvapaliny, ako aj agregáty typu S, ktoré sú kombináciou priemyselného vysávaèa a vákuového dopravníka.

Odpra¹ovanie, vysávanie, vákuové èistenie a vákuový transport pri zachovaní sacieho agregátu v rozsahu od 3 do 300 kW s filtraèným plánom ka¾dého tvaru a ka¾dým µudským prvkom, ktorý distribuuje prach.

Revitalum Mind Plus

Stacionárne sacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty pomocou zabudovaných vysávaèov a ¹etria spotrebu v protiµahlých nádr¾iach alebo dopravných zariadeniach. Sériové faktory sú spojené s jednotlivými zále¾itos»ami.

Sme priekopníkom v rámci inovatívnych mobilných sacích jednotiek. Tieto agregáty sú namontované na prívesoch alebo nákladných autách a sú optimálnym nástrojom na vykonávanie èinností pre spoloènosti poskytujúce èistiace slu¾by pre výrobné závody. Tieto jedlá sa pou¾ívajú pri nasávaní väè¹ích obsahov suchého produktu z dlhých vzdialeností. Boli vyrobené podµa ADR s pou¾itím výbu¹ného uzáveru podµa ATEX.

Odporúèame navrhova», vytvára», montova» zariadenia a odpra¹ova» kon¹trukcie. Vyrábame zariadenia na odstraòovanie prachu, zostáv zariadení a budov vo v¹etkých odvetviach priemyslu. Myslíme si a spôsobujeme a in¹talujeme výbu¹né prachy.