Po iarneho poplachu

Zvukové signály ako tento názov sa pova¾ujú za zvukové signály. Nástroje tohto typu sa pou¾ívajú v centrálnych po¾iarnych poplachových systémoch, mô¾u a mô¾u poskytova» ïal¹ie úèely, napríklad technickú signalizáciu, ktorá signalizuje zlý stav zariadenia. Sirenie je v¾dy umiestnené na uzavretých miestach.

Sirénik je daný z dvoch skupín. Prvá stránka je správne signalizaèné zariadenie umiestnené v profesionálnom plá¹ti z plastu. Toto puzdro obsahuje aj kolíky, ktoré priná¹ajú napätie a pin na pripojenie, vïaka ktorému mô¾eme vybra» zvuk. Zvy¹ná polovica akustickej sirény je stanica, ktorá pomáha pripevni» sirénu k stropu alebo stene.

Aby bolo mo¾né otvori» zvuk, mali by ste obsah zachova» a tie¾ misku otoèi» doµava. Potom sa difuzér a základòa µahko otvárajú. Ak v¹ak závisíme od zatvárania sirény, najprv musíme k sebe priradi» kµúèe, ktoré majú rovnakú farbu, potom zostavi» sirénu a pripravi» rotáciu podµa ¹ípky. Pokiaµ ide o súèasnú mo¾nos», sme si istí, ¾e nepo¹kodíme ¾iadnu èas» takého signalizaèného zariadenia.

Existuje mnoho spôsobov akustickej signalizácie na na¹om nízkorozpoètovom trhu, preto zakúpením takéhoto zariadenia po¾iadajte predajcu o celkové detaily. Urèite vám povie, aký signál bude pre nás vhodný. Zvukové systémy tie¾ existujú v kategórii, ktorá sa dá kombinova» externe. Tak¾e je tak dôle¾ité, aby ste v¹etko èítali aj o v¹etkom. Preèo poèíta s stratou èasu, krízami a opätovným nakupovaním. Rozmery akustických sirén sú rozdielne, mali by by» zvolené presne podµa veµkosti miestnosti, v ktorej sa nachádzajú. Pri súèasnej povinnosti a rade mô¾eme po¾iada» predajcu alebo preèíta» o takýchto nástrojoch v oblasti poèítaèovej kon¹trukcie.