Pau alna suma a pokladoa

Multilan ActiveMultilan Active. Príprava na výrazné zlepšenie sluchu

Zabezpeèenie miesta, kde je vyrobené, je obzvlá¹» dôle¾ité. Je to ¹iroko zrozumiteµná bezpeènos», ktorá je deklarovaná v rôznych aspektoch a rôzne mo¾nosti. Medzi nimi by urèite mala existova» ochrana proti náhodným udalostiam, ako je po¾iar, záplavy alebo prepätie, ako aj kráde¾.

Takéto skúsenosti sú be¾nej¹ie, ne¾ sa zdalo. Bohu¾iaµ, sú zverejnené, a preto sa predáva, ¾e ide o osobitné situácie. Je pravda, ale keby to bolo nahlas o v¹etkých takýchto udalostiach, bolo by potrebné ich oznamova».

Dôvera tie¾ vytvára urèitú vieru, ktorá pochádza z nedostatku skúseností. Kým sa nestane, potom neveríme, ¾e sa to mô¾e sta» vôbec. A tak veµmi dôle¾itá chyba.

Dôle¾ité poistenie je výnimoène na to, aby ste sa starali o svoje pracovisko z hµadiska iných typov mo¾ných zlyhaní.

Mô¾e vstúpi» do javiska, èo spôsobí náhlu stratu osvetlenia. Alebo to isté pomô¾e podnikania v takom byte? Urèite nie. Preto by ste sa mali stara» aj o náhradné osvetlenie. Takéto osvetlenie by sa malo pohybova», ak je po¹kodené a po¹kodené. Samozrejme, je dôle¾ité ma» k dispozícii vhodné zariadenie na núdzové osvetlenie, ktoré im zaruèí rôzne mechanické po¹kodenia. Ak aj po¹kodíme núdzové osvetlenie, tak v akej metóde bude mo¾né zvládnu» osvetlenie danej polohy. Preto je potrebné zaobchádza» len s núdzovým osvetlením, aby bolo aspoò jedno, av¹ak v prípade potreby zabezpeèuje stredisko.