Obchod s odevmi a daoova pokladnica

Povinnos»ou daòovníka je naprogramova» takzvanú komoditnú základòu v pokladnici. Je dôle¾ité, aby ste to urobili sami alebo prijatím servisného príplatku. Pokladnica v obchode by mala ma» predprogramovanú komoditnú databázu, ktorá okrem iného vyberá názvy jednotlivých tovarov a slu¾ieb, ktoré podnikateµ predáva. Spoloènosti tak »a¾ko pridelené sú vytlaèené ako na origináli, tak aj na kópii daòového dokladu.

Bohu¾iaµ, právne predpisy nie sú nakoniec presne vymedzené, aby nevznikli »a¾kosti pre pou¾ívateµov registraèných pokladníc. Mnohí z nich nechcú veµmi rozsiahlu databázu tovaru a chceli by sa vyhnú» problémom s daòovým úradom. Daòový úrad mô¾e objavi» chyby v programovaní pokladnice, keï nebudú úplne ¹pecifikované názvy tovaru alebo predanej pomoci.

Pri zavádzaní spoloènosti do komoditnej databázy by sa mala s»a¾ova» na hardvérové mo¾nosti fi¹kálnej pokladnice. Jednotlivé modely registraèných pokladní majú iný poèet znakov, ktoré je mo¾né èíta». Minister financií uvádza posledný, aby umo¾nil identifikáciu v¹etkého pou¾itého popisu výrobku alebo slu¾by. Príli¹ v¹eobecné podmienky nespåòajú zákonné po¾iadavky v oblasti, ¾e ide o komoditnú registraènú základòu.

Otázky kapacity databázy produktov a pomoc registraènej pokladne majú osobitný význam pre tých podnikateµov, ktorí predávajú rôzne tovary alebo poskytujú rozmanité slu¾by. Tovar a slu¾by, tým viac vecí, ktoré je potrebné naplánova» na trhu, a èím je zrejmá, je po¾adovaná kapacita základne fi¹kálnej pokladnice. Ako vieme, nariadením z 14. marca 2013 sa v situácii registraèných pokladníc uvádza, ¾e "doklad o prijatí by mal okrem iného obsahova» názov tovaru alebo slu¾ieb, ktoré ich jednoznaène identifikujú". Vytvára sa plán na odstránenie situácií, v ktorých daòovníci poskytnú názvy ¹pecifických skupín výrobkov / slu¾ieb, ale nie názvy jednotkových produktov / slu¾ieb.

V súhrne mo¾no kon¹tatova», vytvára základ komoditného pokladòou budete potrebova», aby sa zoznámili s niekoµkými farbami v súèasných úlohách a väè¹ina µudí sa zákonnými po¾iadavkami. Zvyèajným nesúladom s nimi bola kontrola daòového úradu urèite obmedzená nepríjemnými dôsledkami, ktoré by sa v¹etci podnikatelia chceli vyhnú». O nieèo menej obmedzujúce pravidlá majú malé a stredné podniky, dokáza» obytné obchodov, ktoré nemajú veµmi starostlivo zada» názvy predávaných výrobkov, napríklad nie je nutné pou¾íva» názvy chlieb, celozrnné alebo ¾emµu s makom a dostatok chleba, smrekový, samozrejme, oznaèené príslu¹ným mno¾stvom dane za daný produkt.