Nudzove osvetlenie anglicky preklad

Núdzové osvetµovacie systémy sú v tomto odvetví veµmi výraznou pozíciou. Vo výrobných halách, kde zamestnanci obsluhujú stroje s dostupnými pohyblivými èas»ami, mô¾u v prípade náhleho nedostatku osvetlenia zosta» trvalo zranení a mô¾u by» dokonca ohrození ich existenciou. Keï dôjde k strate napájania, zariadenia prestanú pracova», ale motory zrýchlené na vysoké otáèky sa zastavia len niekoµko sekúnd po preru¹ení prúdu.

Napríklad v moderných strojoch, kde sú systémy, ktoré po odpojení napätia automaticky blokujú prácu pohyblivých èastí, ich zastavenie nie je takmer okam¾ité. Aby sa zabránilo takýmto udalostiam, mali by sa pou¾íva» systémy núdzového osvetlenia. Lí¹ia sa novými typmi, ale úlohou v¹etkých z nich je udr¾iava» osvetlenie miestnosti po urèitom èase po výpadku napájania. Vïaka tomu mô¾u zamestnanci bezpeène zastavi» stroje, zatiaµ èo v prípade po¾iaru opusti» budovu µahko.

Najobµúbenej¹ím spôsobom núdzového osvetlenia, dobrého nielen v sektore, ale aj v obytných zónach, sú ¹peciálne svietidlá. Núdzové osvetµovacie zariadenie má malú vstavanú batériu, ktorá uchováva elektrickú energiu v dobrom stave. V èase náhleho výpadku elektrického prúdu ¹peciálny elektronický obvod prepne napájanie svietidla na rýchlos» akumulátora. Svetlo svieti a¾ do vyèerpania batérie. Bohu¾iaµ, systém svietidiel má niektoré funkcie, ktorými sú pou¾ívanie malých batérií, len niekoµko desiatok, a niekedy len niekoµko minút osvetlenia.

remi-bioston.eu Remi BlostonRemi Bloston - Prirodzený spôsob, ako bojova» proti najväè¹ej hrozbe pre zdravie, ateroskleróza!

Ïal¹ím spôsobom, ktorý sa dá pou¾i» v priemysle, je zabezpeèenie ïal¹ej miestnosti, kde sú nain¹talované veµké batérie a riadiace programy. Generátor mô¾ete pou¾íva» a pou¾íva» tak, aby nielen núdzové osvetlenie mohlo fungova» mnoho hodín, ale èinnos» bude dôle¾itá aj pre va¹e vlastné zariadenia, napríklad poèítaèe alebo niektoré stroje.