Nievatowiec a pokladoa

Mikroskopy umo¾òujú pohµad do mikrosveta, sú to zariadenia vyvinuté vo forme pozorovania veµkých objektov, ktorých subtílne zlo¾ky sú v¹eobecne neviditeµné pre µudské oko. Mikroskop sa prezentuje dvoma zaostrovacími súpravami ¹o¹oviek, ktoré sú umiestnené na výsledkoch skúmavky nazývanej trubica. Súbor ¹o¹oviek urèených pre bod je charakterizovaný ako ¹o¹ovka. So zmenou sa druhá sada ¹o¹oviek nazýva okulárom a spôsobí ukonèenie pozorovania. Vnútri trubice je vïaka ¹o¹ovke vytvorený skutoèný obraz vo vnútri, zväè¹ený a obrátený, èo pozorovateµ pozoruje cez okuláre. Vzhµadom na koexistenciu oboch sád ¹o¹oviek je obraz viditeµný, zväè¹ený a rovný. Metalografické mikroskopy sú typom mikroskopu pre µudí na skúmaní nepriehµadných vzoriek. Metalografické mikroskopy poskytujú svetelné mikroskopy a elektrónové mikroskopy.

Èo mô¾eme vidie» s metalografickým mikroskopom?Samotné mikroskopické ¹túdie vyu¾ívajúce metalografické mikroskopy sa spoliehajú na získanie vzorky z urèitého produktu a potom na le¹tenie a le¹tenie daného poµa, t.j. metalografická vzorka, ktorá bude po mikroskopickom pozorovaní podrobená mikroskopickému pozorovaniu. Zverejnenie ¹truktúry ¹pecifického kovu a jeho zliatin a defektov neviditeµných voµným okom je dôle¾itým cieµom metalografického výskumu svetelnej mikroskopie. Umo¾òujú identifikova» rozmanitos» ¹truktúrnych zlo¾iek a formuláciu ich morfológie, mno¾stva, rozmerov a distribúcie. Metalografické mikroskopy budú vykonáva» pozorovania kovových defektov a prelomov. Vïaka presnej implementácii ¹o¹oviek metalografický mikroskop detekuje mikrotrhliny, umo¾òuje vypoèíta» podiel fáz a pozorovania inklúzií a nových materiálových vlastností.