Nadoby s eistym vzduchom

https://neoproduct.eu/sk/catch-me-patch-me-inovativny-sposob-ako-schudnut/Catch Me, Patch Me! Inovatívny spôsob, ako schudnúť

Ka¾dý deò, v interiéri, ako aj v záujme práce, sme obklopení inými vonkaj¹ími prvkami, ktoré chcú vymyslie» svoje jedlo a blaho. Okrem základných podmienok, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» média a rovnaké vhodné, musíme vykona» s oboma bohatými plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je stopercentne èistý, ale zneèistený, samozrejme, do inej miery. Pred prachu v perspektíve prachu, predpokladáme mo¾nos» poisti» masky s filtrami, aj keï existujú aj ïal¹ie zneèis»ujúce látky vo vzduchu, ktorá je èasto »a¾ké odhali». Do veµkej miery zahàòajú toxické plyny. Odhali» nimi je zvyèajne dôle¾ité iba strojmi, ako je napríklad tvar toxické plynovým senzorom, ktorý je zle vo vzduchu èastíc a uèí ich prítomnos» nám tak poskytuje nebezpeèenstvo. Bohu¾iaµ, je tu prítomná hrozba obzvlá¹» záva¾né, preto¾e niektoré látky, napríklad, keï oxid uhoµnatý je bez zápachu a pravidelná prítomnos» v ich obsahu vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem CO ohrozova» nás pierwastki iný detekovateµný detektorom, na dôkazu sírovodíka, ktorý v plnej sile je slabý a ide do rýchleho ¹oku. Ïal¹ia jedovatý plyn je oxid uhlièitý, tak veµké, ako sú, a èpavok - plyn, ktorý sa vyskytuje tak v obsahu a v konkrétnej¹ím koncentráciu ohrozujúce pre obyvateµstvo. Senzory toxické prvky nájdete aj ozón a oxid sirièitý, ktorý plyn je jednoduch¹í z atmosféra tie¾ udr¾iava tú¾bu uzavrie» naplni» okolité plochy krajiny - posledné podmienku vo presne problematike, kedy sme vystavení hrajú tieto prvky by mali by» senzory nachádza v takom mieste cítil hrozbu a oznámil nám o òom. Ïal¹ie toxické plyny, ktoré detektor doká¾e upozorni», sú korozívne chlór a vysoko toxický kyanovodík, ako aj µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako to je, stojí za in¹taláciu senzora toxického plynu.