Modularna stavba domu

Insoft PC Market je obzvlá¹» flexibilný program, a to aj pre mlad¹ie podniky, ako aj pre supermarket - a v¹etko vïaèíme modulárnej kon¹trukcii. Kµúèový modul je v dosahu aj zaèínajúceho podnikateµa. V rozsahu rozvoja spoloènosti ju mo¾no rozvíja» s ïal¹ími prvkami. PC Market je delikátny program, vïaka ktorému ho poµskí spotrebitelia netrpezlivo vyberajú. Najnov¹ou mo¾nos»ou Pc Market 7 je softvér urèený pre veµké obchodné re»azce.

Èo dostanete pomocou PC Market?V ka¾dej kríze budete vedie», koµko zarobí vá¹ obchod. Dobrý program, Cis na to príde. Skontrolujte, aké ciele va¹i zákazníci nakupujú najèastej¹ie alebo vôbec nekupujte. Program vám povie, ktorý poskytovateµ vám ponúka najni¾¹ie ceny. Zvyèajne budete informovaní o fakturácii: kto a koµko zaobchádza, ne¾ zaplati» peniaze. Program v¾dy popí¹e, aké mno¾stvo peòazí pou¾ijete v zásuvke na peniaze. Pri zadávaní dodacích dokladov mô¾ete u¹etri» èas. Jediné, èo musíte urobi», je, aby vám ich poskytovateµ odoslal prostredníctvom internetu. Budete robi» inventár rýchlej¹ie, najmä ak pou¾ívate radu zberateµov informácií. ©títky mô¾ete tlaèi» na policiach sami a rýchlo. Mô¾ete tie¾ navrhnú» tovarový ¹títok pre svoj obchod. Poèas dodávky ich program vytlaèí na nové produkty. Vïaka povoleniu tlaèiarní èiarových kódov je tlaè niekoµkých stoviek etikiet tovaru len niekoµko sekúnd.

Niekoµko jednotiek pôsobí na domácom trhu so softvérom pre maloobchodné predajne. Najobµúbenej¹ie nápady sú: PC-Market, Merkury, Sklep 2000. Program PC-Market je najzaujímavej¹ím nápojom.

Je vytvorený na prevádzku obchodu, supermarketu, veµkoobchodníka alebo re»azca obchodov. V súèasnosti ho zamestnáva vy¹e tritisíc komerèných podnikov. ¥ahké a príjemné pou¾itie, nevedomé rie¹enie vám umo¾òuje spravova» sortiment tovaru a zoznam spotrebiteµov. Osobitnú pozornos» si zasluhuje bohato vybavený modul analýzy a podávania správ.

Výber tohto systému urèovalo niekoµko faktorov. Celá z nich je jasná, podporuje mnohé obchodné a skladové dokumenty a pracuje bezchybne, prièom väè¹ina fi¹kálnych zariadení je viditeµná na trhu, a v¹etky druhy zariadení, ktoré sú dôle¾ité v obchodných pozíciách: ¹títkové váhy, cenové skenery, zberaèe údajov alebo tlaèiarne.