Modna prehliadka londyn

Minulú sobotu bola predstavená prehliadka najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Akcia prilákala maximálnu èas» divákov, ktorí museli vidie», èo kon¹truktéri postavili pre montá¾nu sezónu. Medzi divákmi sme mohli dokonca identifikova» niekoµko osobností, novinárov a politikov.Prehliadka bola prepracovaná v najslab¹om mieste a v¹etko bolo bez preká¾ok. Pri o¹etrení sme mohli obdivova» modely predstavujúce nádherné letné, ruène vyrobené obleèenie. V ich úlohách boli pou¾ité iba prírodné a jemné tkaniny s veµkými farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i reportéri boli najviac fascinovaní vzdu¹nými, farebnými sukòami maxi v kolekciách pripravených na háèkovanie. Medzi nimi bola rozru¹ená èipka, romantické ¹aty a blúzka s volánkami a vy¹ívanými bikinami. Pre teplé obleèenie návrhári urèené pre ¾eny, okrem iného, pletené èiapky s vysokými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a farebnými kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila aukcia krásnej svadobnej tvorby, ktorá bola èasto pripravená na súèasný boj. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá chcela zosta» v anonymite. Okrem toho sa vydra¾ilo aj niekoµko odevov z najmodernej¹ej kolekcie. Príjem z posledného predaja bude urèený pre poµský detský domov. Treba zdôrazni», ¾e znaèka netrpezlivo podporuje rôzne charitatívne a výhodné akcie. Jeho majitelia opakovane postavili svoje vlastné práce do aukcie a potom predajným miestom bola dokonca náv¹teva konkrétnej továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e posledná kolekcia príde do obchodov dnes na fronte v máji. Okrem toho informoval, ¾e spoloènos» plánuje otvori» poèítaèový obchod, v ktorom by boli populárne aj iné zbierky ako v pevných èasopisoch.Poµská odevná spoloènos» je jedným z najhorúcej¹ích výrobcov odevov na chrbte. Predstavuje niekoµko tovární v ka¾dom svete. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, vrátane mnohých ¹pièkových krajèírov, krajèírov a architektov. Toto meno vytvára zbierky v spolupráci s poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky naozaj majú celé uznanie, ¾e e¹te pred zriadením obchodu sú poháòané v »a¾kých frontoch skoro ráno. Tieto zbierky prechádzajú v ten istý deò.Koniec tejto in¹titúcie z mnohých rýchlych rokov sa te¹í veµkej obµube medzi príjemcami, a to tak vo svete, ako aj v zahranièí. O nej sa nehovorí, ¾e nespomína silu spokojnosti, ktorú dostala a ktorá potvrdzuje, ¾e polo¾ky sú prvotriedne.

Pozrite si ná¹ obchod: Jednorazové obleèenie z Krakova