Moderne rie enia v architekture

Preprava iných materiálov si vy¾aduje zavedenie inovatívnych techník v poslednom priemysle. Vibraèné podávaèe samotné sú naj komerènej¹ie aj s vyu¾itím pozemkov v iných odvetviach.

Tieto zariadenia umo¾òujú prepravu surových, kusových a starých surovín, a to nie príli¹ dlhé. Ich kon¹trukcia v¹ak pokraèuje v porovnaní viacerých podávaèov v sériovej sade, prièom takéto rie¹enia umo¾òujú dlh¹iu prepravnú trasu.Ponuka výrobcu má tri základné typy dopravníkov: re»azové, pásové, valèekové a vibraèné dopravníky.

Vibraèný dopravník je potom nádoba, v ktorej sa surovina pohybuje, vïaka pou¾itiu jej zotrvaènosti. Táto vec sa poèíta s pou¾itím asymetrie pohybu, pomalým tempom, ako ís» na zaèiatok a silným návratom, sa materiál posunie. Preprava vykonávaná pomocou takýchto zariadení je mo¾ná v dôsledku pou¾itia vibrátorov s rôznymi vibraènými frekvenciami. Kon¹trukcie týchto strojov sú prispôsobené po¾iadavkám zákazníka a majú tie¾ boènú, hornú alebo spodnú ¾ivotnos». Pou¾itie inovatívnych rie¹ení tie¾ umo¾òuje pou¾itie zavesených a podporovaných budov.

Vibraèné dopravníky tie¾ zdieµajú spôsob napájania. Riad ponúkané výrobcami je elektricky alebo pneumaticky poháòané. Obe tieto rie¹enia predstavujú nízku spotrebu energie, ako aj spotrebu vzduchu a zároveò zni¾ujú hladinu hluku.

Vibraèné podávaèe sa tie¾ pou¾ívajú v skupinách, kde je potrebné vopred oddeli» materiál, jeho chladenie alebo zahrievanie, zvlhèovanie alebo dehydratáciu. ©iroké uplatnenie umo¾òuje výrobcom týchto in¹titúcií prispôsobi» svoje produkty individuálnym potrebám zákazníka. Je to podmienené typom surovín, ktoré budú prepravované, efektivitou a vz»ahmi, v ktorých budú pou¾ité.