Mobilne internetove zariadenia

A¾ posledné mobilné zariadenia boli výhradne doménou jednotlivých zákazníkov. V súèasnosti èoraz viac vyu¾ívajú záujmy. Vïaka dynamicky rastúcemu predaju smartphonov sa potreby obchodných zákazníkov otáèajú. Preto urèuje úèel inovatívnych rie¹ení IT adresovaných podnikom.

Spoloènosti, ktoré zamestnávajú systémy erp, èoraz viac ¾iadajú výrobcov tohto softvéru o µahké pou¾ívanie prostredníctvom mobilných zariadení. Pou¾ívanie inteligentných telefónov je mimoriadne u¾itoèné pri zhroma¾ïovaní objednávok. Toto rie¹enie pre¾ívajú zamestnanci, ktorí sú nútení cestova» populárne. Vo veµkom postupe skontrolujte typové údaje do znaènej miery. Mobilné systémy sa lieèia jedným a jediným princípom erp programov. Jedinou variáciou je rozhranie, ktoré je naladené na mobilné zariadenia. Príklad rie¹enia interpretovaného týmto dátovým modelom je program comarch erp altum. Pou¾íva sa predov¹etkým v be¾ných aj poèetných servisných a komerèných podnikoch. Mobilné systémy ERP majú dva spôsoby získavania informácií. Prvá z nich je ïal¹ia aplikácia pre smartphony. Predtým ako sa zachová, musí sa stiahnu» a nain¹talova». Prístup k informáciám je po prihlásení na predtým vytvorený úèet. Novým rie¹ením je ¹pecifické kontaktovanie prostredníctvom webového prehliadaèa. V poslednom príklade sa staèí prihlási» do tela - nie je povinné in¹talova» ¾iadny ïal¹í program. Stojí za to, ¾e aplikácia z mobilných dát sa neustále aktualizuje na najnov¹iu verziu. Tým sa zabráni mnohým nepríjemným udalostiam. Comarch erp altum má veµa modulov, vïaka èomu bude tento softvér pou¾ívaný takmer v µubovoµnom poli. Poènúc od financií a úètovníctva a od logiky a riadenia µudských zdrojov.