Medzinarodne vz ahy haache

Suganorm

Medzinárodné kontakty sú v ére globalizácie mimoriadne priemerné. Nové vynálezy v dopravnom a komunikaènom priemysle výrazne skrátili vzdialenos» medzi krajinami a dokonca kontinentmi. Teraz príjemca dostane list po niekoµkých dòoch, a nie po niekoµkých mesiacoch, keï to bolo skôr. Mô¾ete v¹ak tie¾ niekoho zavola» a pripoji» sa priamo. U¾ nie je cesta do ïal¹ej krajiny na svete, ale len niekoµko hodín lietadlom. V súèasnosti sú vzdialené krajiny pre nás, aby sme si vybrali ruku a vïaka médiám - tlaèe, televízii, internetu.

Existuje mnoho rôznych verzií spolupráce. Zahranièné cesty boli bli¾¹ie a lacnej¹ie a to, èo sa deje vo vnútri - aj oveµa èastej¹ie. V súèasnosti sa mô¾ete µahko dosta» na druhý kontinent, kde je úplne iná tradícia a zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka, ktorá je tie¾ dôle¾itá pre pristátie v Ázii, Afrike alebo exotickom ostrove. Spomína sa aj politická situácia vo svete. Po zru¹ení schengenského priestoru mô¾e väè¹ina hraníc v rámci Európskej dohody a ka¾dý jej obèan voµne cestova» medzi ¹tátmi.

Intenzívne multikultúrne kontakty si vy¾adujú nále¾itú prípravu. Spoloènos», ktorá chce získa» nové zahranièné trhy, zarobí veµa ako sprostredkovateµ, ktorý navrhovanú ponuku predlo¾í s presnos»ou. Tlmoèenie je v dne¹nom úspechu mimoriadne prestí¾ne. Poµská spoloènos», ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e prevzia» medzinárodné veµtrhy priamym vstupom do zainteresovaných strán. Náv¹teva predstaviteµov japonskej automobilovej skupiny vo svojej vlastnej továrni bude dobre prebieha» v prítomnosti tlmoèníka. Bez prekladateµa sa nemohli uskutoèni» politické stretnutia a medzinárodné stretnutia. Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, umo¾òuje vyhnú» sa ne¹»astiam a nejasnostiam. Stojí za to vo veµkých rokovaniach, kde niekedy mô¾u malé prvky ovplyvni» úspech transakcie.