Mala fi kalna tlaeiareo

Èo je pokrm fiskálnej tlaèiarne o spoloènosti a èo presne je táto in¹titúcia? Pokúsme sa o tom premý¹µa» a pozna» túto tému trochu.

V¹eobecne platí, ¾e finanèná tlaèiareò je predov¹etkým zariadenie na zaznamenávanie príjmov, ktoré pochádza z maloobchodného predaja. Táto registrácia je skutoène vykonaná na úèely vyúètovania. Ide o tzv daò z príjmu aj DPH. Na to, aby bola fiskálna tlaèiareò zahrnutá do súboru na uvedený úèel - a vo vysokom súlade so zákonom - musí by» nevyhnutne homologovaná.

Na rozdiel od pokladne, fiskálna tlaèiareò to nedoká¾e úplne sama. Vy¾aduje pripojenie k poèítaèu. Prevádzka tejto in¹titúcie je registrácia a príjem potvrdení. Treba poznamena», ¾e fiskálna tlaèiareò je v tzv. Poèítaèových predajných systémoch. V prípade mô¾eme tu uvádza» hotovos» v POS. Mal by tie¾ spomenú», ¾e pri registrácii leteniek na fiskálnu tlaèiareò mô¾eme pou¾i» v zásade poèítaèový program, ktorý doká¾e zruène ovláda» tlaèiareò pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Je tie¾ drahé, ¾e programy, ktoré pou¾ívajú finanèné tlaèiarne, nemusia pou¾íva» schválenia. Medzitým je komunikaèný protokol otvorený. Jeho popularita je viditeµná na kartách výrobcov tlaèiarní.

Pripomeòme, ¾e ka¾dý predajca - ktorého príjmy boli ¹ir¹ie ako limitná hodnota definovaná dôkladne významným ministerstvom financií - je zodpovedná za riadnu registráciu maloobchodného predaja a za to musí pracova» pokladòa alebo fi¹kálna tlaèiareò.

Fiskálna tlaèiareò nepochybne vytlaèí pre zákazníkov konkrétne daòové príjmy. To v¹ak nie je v¹etko. Preto¾e to tie¾ tlaèí na kontrolný valec (tj príjmy. Posielajú sa na archiváciu. Samozrejme, tlaèený doklad by mal by» - aj µahko po predaji - odovzdaný zákazníkovi. Zmeny vykonané na ovládacích valcoch by mali by» umiestnené jedným dodávateµom. Je to presne pä» rokov. Zároveò stojí za to spomenú» si iný fakt: za posledné roky sa oèakáva, ¾e kópia vytlaèených textov zostane v elektronickej tvári. Krátko po dokonèení ka¾dého predajného dòa sa u¾ívateµ ponechá na dokonèenie tzv denná správa - fi¹kálna.