Luee 2000 lumenov

Svietidlá sú mobilné zariadenia, ktoré umo¾òujú cvièenie v miestnostiach s obmedzeným prístupom k svetlu. Ich osud je veµmi ¹iroký a zameriava sa na stále viac a viac vyspelých technických rie¹ení. Existujú úlohy a miesta, kde je pou¾itie týchto svetelných zdrojov nevyhnutné a ich kon¹trukcia je veµmi u¾itoèná.

Materiál, ako je antistatický, elastický materiál, bude kupova» pre jeho nepretr¾ité pou¾ívanie a gumový kryt objektívu ho chráni pred po¹kodením. Puzdro, ktoré je jednoducho populárne, spolu s vypínaèom, ktorý umo¾òuje jeho zatváranie, aj keï je v pracovných rukaviciach, ide o voµný výber svetelného lúèa.

Pou¾itie energie batérie je dobré a ergonomické rie¹enie, najmä v zmysle, kde jeho pou¾itie vy¾aduje známe a ïal¹ie kroky. Tieto baterky sú vybavené ïal¹ími indikátormi spotreby energie, veµa je potrebných najmä pri nároèných èinnostiach. Vïaka pou¾itiu LED ¾iaroviek sa vykonáva vynikajúci výkon a odolnos» tohto taniera.

Atex horák je jedineèný v prednej skupine. Umo¾òujú prevádzku v ¹peciálnych podmienkach a jeho tesnos» sa zakúpi na pou¾itie pri ponorení do samotného meradla. Táto lampa pracuje v re¾ime dvojstupòového osvetlenia. Tento svetelný zdroj, vïaka pou¾itiu pru¾ného pásika, umo¾òuje dr¾a» ho priamo na vrchu a na ochrannej prilbe.

Najnov¹ie technologické rie¹enia pou¾ité pri realizácii týchto svetelných zdrojov umo¾òujú ¹irokú ¹kálu vecí, ktoré mô¾u ¾i» na svojich slu¾bách. Výrobcovia takýchto zariadení sa tie¾ pokú¹ajú ma» v¹etky potrebné certifikáty, ktoré umo¾òujú tento èlánok pre celú aplikáciu.