Linuxovy fakturaeny program

Program fakturácie vám umo¾òuje vydáva» rôzne druhy fakturaèných materiálov na vytvorenie rýchleho, µahkého a usporiadaného. Modul Comarch ERP Optima Invoices je extrémne otvorený pre pou¾itie. S ním mô¾ete vyda» dokumenty v urèitej mene.

Táto aplikácia je plne synchronizovaná s novými prvkami systému Comarch. Informácie sa aktualizujú v plnom rozsahu, èo je jednoduchá úètovná slu¾ba. Z názoru na funkènos» (mo¾nosti predaja a nákupu, online výmena dokumentov je tento prvok etapy urèite najzaujímavej¹ou ponukou na trhu medzi produktmi tohto druhu.Dodatoèný nástroj, ako je napríklad okno so ¹peciálnym predajom, vám umo¾òuje poskytnú» v¹etky rady a materiály týkajúce sa daného dodávateµa. Je to neuveriteµne pekné rie¹enie pre úètovníkov. Toto rozlo¾enie je okrem toho funkciou tlaèe. To v¹etko ovplyvòuje, ¾e do veµkej miery to uµahèuje by» spoloènos»ou alebo kanceláriou a príjemnej¹ou prácou.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideálny najmä pre deti a malé firmy, kde úètovné oddelenie nie je viditeµné a µudia potrebujú poradenstvo a pomoc. Faktúrny modul ako program na registráciu a fakturáciu dnes uµahèuje prácu zamestnancov a zni¾uje mo¾nos» urobi» chybu. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry s ich okam¾itou opravou aj mo¾nos»ou tlaèe.Comarch ERP Fakturácia Faktúry budú kupova» Optima: vystavovanie predajných faktúr a nákup, pre dámy Fiscalization fyzické podpory pre v¹etky podnikania v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výberom tradièných spôsobov platby (bankový prevod, náhrada, v hotovosti a rovnako ako tie, ktoré mo¾no identifikova» podµa programového vybavenia u¾ívateµa a vedenie registra a zákaznícku podporu.