Lieeby slezskej depresie

Depresia je choroba, ktorá nám zaruèuje najkomplexnej¹ie meradlo samovrá¾d. Neobsahuje ¾iadnu inú chorobu na svete, v dôsledku èoho sa µudia tak èasto zdr¾iavajú - dokonca aj smrteµne chorí µudia túto dobu neberú tak èasto ako ¾eny, ktoré poci»ujú boles» bytia a existenciálnu prázdnotu sprevádzajúcu depresiu.

Depresívni µudia nie sú len mentálne (zní¾ená sebaúcta, nadhodnotená úzkos», nedostatok energie, ale aj somaticky: nedostatok spánku, nechutenstvo, únava, malá sila na fyzickú boles». Depresia spôsobuje, ¾e hormóny, ktoré sa dostanú do vá¹ho tela, sa zmenia magicky a v nepáèi vytvoria va¹u koncentráciu. To je dôvod, preèo depresívne ¾eny niekedy je »a¾ké otehotnie» alebo èasto a da» im vlasy. Nesúhlasia kvôli nedostatku spánku a pretrvávajúcemu nedostatku spokojnosti. Ak máme takéto osoby okolo nás, mali by by» pouèení, aby i¹li k lekárovi. Takýmto odborníkom je napríklad psychiater z Krakova, ktorý predpisuje vhodné antidepresíva. To je preto aj psychológ, ktorý odporuèí vhodnú psychoterapiu pre osoby s depresiou. Niekedy µudia, ktorí pozorujú príznaky klinickej depresie vedµa seba, prichádzajú k neurológovi, av¹ak nie je to súèasná najobµúbenej¹ia osoba.¥udia, ktorí sú v depresii, by sa nemali opakova», ¾e majú hor¹ie, a napriek tomu sa dr¾ia. Priná¹a zhor¹enie stavu takej ¾eny, ktorá je v depresii. Ka¾dá depresívna osoba má pocit výèitky, preto¾e sa nemá núti», aby vykonával konkrétne úlohy. Hlava v depresii má výèitky svedomia, ¾e zlyhala v¹etkým svojim µuïom. To je dôvod, preèo jej hovori», ¾e jej úroveò tak niè a ¾e ten posledný v kapele "príde" spôsobí, ¾e sme dali takú hlavu do stále väè¹ej bezmocnosti. Namiesto toho je lep¹ie, aby ste vedeli, ¾e myslíme na lieèenie. Zároveò musíte kona» alebo navrhnú» najnov¹ie spôsoby rie¹enia problému. Depresia by mala by» pova¾ovaná za zdravotný problém, rovnako ako zápal pµúc - nebude prejs» sám, musíte ís» o pomoc.& Nbsp;