Kysle da de ovplyvouju uudske zdravie

Vzduch je základným aspektom ¾ivota ka¾dého zamestnanca. Pri vdychovaní do pµúc sú absorbované, ale aj negatívne ovplyvòujúce zdravie nielen látky podporujúce vývoj. Niekto nemá vnútorný filter, ktorý stopercentne ¹iel na filtrovanie neèistôt prijatých vo vzduchu, stav jeho tela závisí od prostredia, v ktorom ¾ije.

V mestách sa pozoruje väè¹ia miera zneèistenia, èo je okrem iného viac áut o mo¾nostiach a poète priemyselných závodov. Obec je èastej¹ie vyu¾ívaná s èistým vzduchom, ktorý je ovplyvnený menej vozidlami a odolnou vegetáciou. Stromy a ¹eøíky sa vyberajú ako prírodné èistièe vzduchu, ktoré zabraòujú degradácii prírodného prostredia. ¥udská èinnos», ktorá prechádza neustálym vývojom, chce vyu¾íva» stále viac vyspelých rie¹ení v oblasti ochrany zdravia a ¾ivotného prostredia. Príkladom takýchto konaní sú továrne, ktoré sa podieµajú na výrobe rýchlej sily, niekedy zamestnávajú stovky µudí. Problém, ktorý sa teraz mô¾e cíti» v skutoèných obchodoch, ktoré hrajú s výrobou, je pra¹nos» vzduchu, ktorá vzniká pri výkone výrobkov. Neèistoty, ktoré sa prená¹ajú na pozadí, negatívne ovplyvòujú zdravie hostí a znemo¾òujú správne plnenie povinností. Jediným spôsobom, ako tento problém vyrie¹i», je realizácia návrhu systémov na odsávanie prachu na pracoviskách, v ktorých sa objavuje obrovské mno¾stvo zbytoèného prachu. Takouto komplikáciou je význam medzi ostatnými v tesárskych kanceláriách, kde prach a nízke drevené piliny negatívne ovplyvòujú nielen zamestnancov, ale aj zariadenia, ktoré zni¾ujú ich funkèný stav. Èipy sú nielen hrozbou pre zdravie a produktivitu zamestnancov, ale aj pre bezpeènos» zariadenia. Sú to horµavé látky a ak sa vyskytnú, mô¾u sa vznieti» iskry. Dobre navrhnutý systém zhroma¾ïovania prachu je preto ochranou pre majiteµa, ktorý sa nemusí stara» o technický stav závodu, ale aj o príli¹ dlhú pracovnú neschopnos» medzi zamestnancami.