Jetbeam baterku

Vo výbu¹nom prostredí sa atexová baterka pou¾íva na veci. Sú to predov¹etkým nerozbitné ¹o¹ovky a vodotesné a silné puzdro. Majú proti¹mykovú gumu na èelenkách.

Atex horák svieti rozptýleným alebo zaostreným svetlom. Je vybavený najmä bielou diódou, jednou zelenou a dvoma èervenými.Tieto baterky mô¾u by» manuálne. Sú spoµahlivé a diódy vy¾arujú rozptýlené svetlo. Kon¹trukcia je navrhnutá tak, aby chránila proti prevráteniu na svahovom povrchu. Okrem toho je prachotesný a vodotesný. Je odolné, aby vypadol z trochu veµkých vý¹ok. Jeho doba osvetlenia je takmer 9 hodín a tie mimoriadne trvanlivé mô¾u svieti» a¾ 45 hodín.Vïaka namontovanej rukoväte je dôle¾ité, aby ste ju zavesili na páse alebo pásovom páse.Ïal¹ím spôsobom, ako baterky atex, sú bezpeèné baterky. Mayské telo je vyrobené z polyméru, ktorý je istý mno¾stvom agresívnych chemikálií. Má dve ohniská svetla obsiahnuté v jednom kryte. Mô¾u by» pou¾ité samostatne alebo úplne.Na hlavu je umiestnená dióda, ktorá vy¾aruje veµký a zaostrený lúè svetla. Dve diódy umiestnené na tele emitujú veµmi jednoduché, rozptýlené svetlo. Telo je odolné aj proti najlep¹ím zásahom alebo pádom.Tento horák má dva rôzne spínaèe, ale pou¾íva sa aj na ovládanie funkcií baterky a druhého na miesto osvetlenia.Tie¾ si pamätá batériu a nabíjaèku, a to aj so sie»ovými a automobilovými káblami.Iný spôsob hrd baterky sú µahké polykarbonátové baterky. Je usporiadaná v malej, jasnej dióde, ktorá vy¾aruje úèinný a zaostrený lúè svetla. Vytvára ¹irokú ¾iaru a uvidí miesto na cestách do 150 m. Vybavené novým spôsobom, rukoväte, vïaka èomu je tie¾ dôle¾ité, aby sa mu prilili helmy, ako aj po¾iarne, záchranné alebo priemyselné prilby.Ïal¹ím typom atex baterky sú tie, ktoré sa pou¾ívajú v oblastiach ohrozených výbuchom alkoholov a jemného uhlia.Sú to malé baterky, väè¹inou èervené, vyrobené z plastu, ktoré nesú elektrickú energiu. Priná¹ajú ochranu pred elektromagnetickým a rádiovým ru¹ením, ako aj proti elektrostatickým výbojom.Hrd baterky presne reprodukujú farby objektu, majú momentálne alebo trvalé svetlo.