Jedla s eervenou kapustou

Keï sa rozhodnete získa» domáce zviera, musíme ma» pred nami skutoène veµký úlohu. V mieri ka¾dý maznáèik potrebuje stálu kontrolu a citlivos». Tak to mô¾eme µahko poskytnú».

Ka¾dý z nás musí pravidelne jes» iné jedlá. To isté platí pre zvieratá. Preto sa postaráme o zdravú vý¾ivu ná¹ho domáceho maznáèika. Poïme mu kúpi» správnu karmu, ktorá mu dá maximálne mno¾stvo energie. Vïaka tomu bude známe zviera stále lieèi» energiu na hranie. Taktie¾ urobme z domácej pitia vodu. Dajme to do dennej misy a uschovajte ju na verejnom mieste. Dokonca aj keï poskytneme na¹im domácim miláèikom správne vyvá¾enú stravu, urèite ochorí. Èo robi» potom? Samozrejme, mali by ste ís» so svojím domácim miláèikom vá¾nemu lekárovi. A kedy si vybra» veterinára? Pozrime sa spä» na pamiatku iných µudí. Mô¾eme sa opýta» na¹ich blízkych, ktorí opakujú svoje vlastné zvieratá. Vïaka súèasnosti budeme nezávislí, ¾e vyberieme profesionálneho a praktického lekára, ktorý umo¾ní ná¹mu domácemu miláèikovi nále¾itú starostlivos». Spomeòme si tie¾, ¾e niektorí z nás potrebujú zábavu. Preto poïme do najbli¾¹ieho obchodu s domácimi zvieratami a nakupujeme nové doplnky. Pogumovaná kos» urèite zabezpeèí, ¾e ná¹ pes bude hra» znaèné mno¾stvo èasu. Ak ste majiteµom maèky, vlo¾te si ply¹ovú my¹.

Nenechávajte svoje domáce zvieratá! Snívajú ka¾dodennú pozornos» a lásku. Uistite sa, ¾e majú jednoduchý ¾ivot plný iných atrakcií. Vïaka tomu va¹e zvieratá urèite odplatia s dobrým správaním a jemnos»ou.