Izolovany po iar

Informácie z oblasti hasenia sú nezávislým zdrojom bezpeènosti. Oheò je nápoj z najnebezpeènej¹ích prvkov, nemo¾ný dosta» sa, rýchlo sa pohybova» a nièi» v¹etko, èo sa stretnete na svojej domovskej ceste. Ka¾dá miestnos», v ktorej sú µudia obsadení, by mala by» presne vybavená hasiacimi nástrojmi, ktoré budú ma» úèinný postoj v rozpore s nepredvídateµným prvkom.

Spolu so zdravými zariadeniami, ktoré zabezpeèujú po¾iar a chránia povrch pred roz¹irovaním, by sa mali vedie» vedomosti. Ka¾dý, kto sa chce cíti» v bezpeèí pred po¾iarom, by mal absolvova» príslu¹né ¹kolenie. Nie ka¾dý druh ohòa, preto¾e sa konèí slu¾bami tohto jedného produktu. Napríklad, horiaci olej alebo tieto elektrické in¹talácie nemo¾no uhasi» vodou, ktorá bude plameò iba podáva» a po¾iar bude ma» väè¹iu váhu. Pri boji proti niektorým po¾iarom je veµmi u¾itoèné uhasi» parou. Parné hasenie je parné kalenie, ktoré je tak úèinné, ale má také obmedzenia. Nízka hrúbka pary prakticky zabraòuje jeho pou¾itiu v jednoduchom priestore, preto¾e v takýchto podmienkach sa parou nedosiahnu jej hasiace vlastnosti. Hasenie parou sa uká¾e by» mimoriadne plodné v malých rozµahlých priestoroch. Vïaka pou¾itiu technológie zapoèítania na funkciu potlaèenia prívodu kyslíka a rýchleho zní¾enia jeho koncentraènej hladiny sa ideálne pou¾ije para na hasenie po¾iaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických in¹talácií. Hlavný princíp fungovania hasiacej pary poèíta s kompatibilitou s teplotou vzplanutia horiacej látky. Èím ¹ir¹ia teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým aktívnej¹ia v hre s plameòmi, uká¾e páru.