Iphone 5 riadiaci program

POS systém je gastronomickou my¹lienkou pre riadenie v¹etkých typov stravovacích zariadení, ako sú re¹taurácie, krèmy, pizzerie, bary s rýchlym obèerstvením, hotelové re¹taurácie, vrátane vhodných re¹taurácií.

Pre stredne veµké aj dôle¾itej¹ie priestoryPOS dôkladne konzultuje pri údr¾be malých priestorov a bohatých gastronomických re»azcov. Toto je nástroj vybraný na èítanie na ïal¹ích pozíciách POS. Program µahko zlep¹í kontrolu nad jednotlivými mana¾érskymi úrovòami, èím zabezpeèí plnú kontrolu nad ka¾dým segmentom pozície klubu. Softvér zvý¹i komfort slu¾ieb zákazníkom. Systém výrazne ovplyvní efektívnos» zamestnancov v kuchyni av miestnosti, èo urýchli dodacie lehoty objednaných jedál. Podrobná analýza preferencií a dopytu medzi zákazníkmi uµahèí a naplánuje chutné menu.

Súhlas s rôznymi zariadeniamiPOS stravovací softvér mô¾e pracova» s mnohými zariadeniami a systémami, ktoré zlep¹ia prevádzku ka¾dého domova. Tvorba na ïal¹ích zariadeniach, ako sú: fi¹kálne tlaèiarne, kuchynský monitorový systém alebo bezdrôtové pagingové systémy minimalizujú servisný èas, ovplyvòujú u¾¹iu rotáciu tabuliek, teda zvy¹ujú zisky re¹taurácie.Jednoduchý a jednoduchý spôsob, ako pou¾íva» POS programy, umo¾òuje pohodlnú prácu, zrýchµuje realizáciu jednotlivých úloh, minimalizuje dobu ¹kolenia zamestnancov, pôsobí na svahu nákladov na implementáciu systému.

Vlastnos» z modulu zabezpeèuje:Pohodlie práce: intuitívna obsluha, pridávanie polo¾iek do objednávok, schvaµovanie registraèných pokladníc alebo finanèných tlaèiarní a èítaèiek èiarových kódov, zadávanie skratiek pre dané riady, okam¾ité zasielanie správ o pokusoch o prekroèenie povolenia, zadávanie a poèítanie ¹peciálnych jedál atï.Transparentnos»: prístup k úètovným dokladom, prípadom a rovnováhe ka¾dej tabuµky, zoskupovanie potravinových polo¾iek, ako je zelenina, nápoje, alkohol, podrobný obraz miestnosti, zoznam príslu¹enstva k riadu, nastavenie poradia riadu, informácie o nadmernom pracovnom èase stola atï.Rýchlos»: výroba a úprava objednávok, tlaèenie pouká¾ok v oblasti prípravy jedál, rýchla zmena objednávky, bar rýchleho obèerstvenia, atï.V¹estrannos»: bezpeèné prihlásenie zamestnanca, kontrola zásuvky, podpora pre iné spôsoby platby.