Internetova pokladoa

Pokladòa je nutná vo v¹etkých malých obchodoch. Novými zmenami a doplneniami predpisov sa jednoznaène identifikuje tovar. Ako vám pomôc» s poslednými? Odpoveï je PC Market Lite. Potom je tu profesionálny program, ktorý vám umo¾ní naprogramova» pokladne. Je to ideálne rie¹enie pre priemerné obchody.

Niektoré funkcie, ktoré ponúka PC Market Lite, zahàòajú export tovaru do meny, zavedenie zjednodu¹ených kariet tovaru obsahujúcich len potrebné prvky alebo prípravu správ o predaji. Funkcie sú len výkon a umo¾nia správne fungovanie obchodu. Tento program obsahuje veµa funkèných in¹talátorov, s ktorými si v¹etci klienti pomô¾u. Nepou¾íva potrebu plytvania peniazmi na ¹pecialistu, ktorý v¹etko nastaví a nain¹taluje. Okrem toho je slu¾ba ¹etrná k u¾ívateµovi. Pohyb po programe nie je problém ani pre µudí, ktorí nemajú poèítaèový vz»ah na dennej báze. Toto je funkcia starostlivo premysleného a navrhnutého rozhrania. V¹etky tieto èasti sú veµmi presné. Je jasné, ¾e µudia, ktorí sa prebúdzali k jeho príprave, presne vedeli, èo robia a èo chcú robi».

Stojí za zmienku, ¾e PC Market je celý plán pre priemerné obchody. Slú¾i ako ¹tandard pokladnice, je v¹ak mo¾né ju predå¾i» a¾ na tri. Súvisí to s potrebou nákupu plánu pre niektorého z nich. Èo mô¾eme urobi», ak nám to nestaèí, preto¾e vykonávame konkrétnej¹ie èinnosti? V tomto prípade bude najlep¹ou investíciou PC Market 7. Jeho ¹anca je oveµa výhodnej¹ia a vie, ako zvládnu» veµké supermarkety alebo obchodné re»azce. Ak ste si u¾ kúpili verziu pre malý obchod a vylep¹ujete svoju implementáciu, nemusíte sa o niè stara». Zaplatením rozdielu medzi týmito nápadmi mô¾ete získa» plnú verziu PC Market 7. Nestratíte niè, ani nezískate. S PC Market Lite máte mo¾nos» vidie» jeho nástupcu a názory, alebo ho jednoducho potrebujete.