Inovativna spoloenos

Spoloènos» Comarch je na domácom trhu nová 23 rokov. Poèas tejto etapy bola spoloènos» lídrom v oblasti moderných technológií s tlakom na IT systémy. Takéto úverové obdobie na trhu umo¾nilo zlep¹i» organizáciu a priame medzinárodné prípady, a to nielen v oblasti telekomunikácií, ale aj v pois»ovníctve, obchode, samospráve a súvisiacich odvetviach.

©kolenie a odborný servisV spoloènosti Comarch Optima sa cenník predkladá tak, aby poskytoval príle¾itos» malým podnikom a medzinárodným spoloènostiam. Spoloènos» ponúka on-line ¹kolenia, vïaka ktorým sa zamestnanci nauèia efektívne metódy získavania pomoci. V prípade potreby spoloènos» poskytuje pomoc dôveryhodnému odbornému technikovi, ktorý bude presunutý na odstránenie »a¾kostí s pou¾ívaním súkromia a re¹pektovanie v¹etkých zákonov na ochranu spotrebiteµa.

ponukaMedzi výrobkami znaèky Comarch získate v¹etok potrebný softvér, aby ste si boli istí, ¾e ste spoloènos» alebo spoloènos». Ponúkaný antivírusový program, ktorý mô¾ete voµne modifikova», pokiaµ ide o va¹e a podozrivé súbory a webové stránky, a preto strach z kráde¾e dát alebo úniku dôle¾itých údajov je minulos»ou! Posledný z najlacnej¹ích balíèkov je posledný urèený pre daòových poradcov, pomô¾e pri spravovaní faktúr, úètovných a daòových kníh, a predov¹etkým poskytne Va¹ej spoloènosti jednoduché rozhranie a modifikovateµné funkcie.

Obnova informáciíV úspechu straty dôle¾itých informácií o informaèných technológiách majú u¾ívatelia mo¾nos» vyrovna» sa so zálo¾nými súbormi, teda získa» ich od ¹pecialistov spoloènosti Comarch SA, dokonca aj od vá¾ne po¹kodených zariadení, napr. Pri po¾iaroch alebo záplavách.

Comarch Optima je hlavne cenovo dostupný spôsob, ako slú¾i» podnikom v poµskom regióne. Poèet stálych zákazníkov presiahol 60 000 svetelných a malých podnikov po celom Poµsku!