Indicke vlasy allegro

Moja neter má rada, ¾e sa mô¾e bavi» s vlasmi, v¾dy ju mô¾ete pohladi» a hrebeò, zatiaµ èo ich budete riadi». Je tie¾ skutoène absorbovaný, aby mohol vyzera» dokonale dokonale, jedenkrát sa mô¾e zdvihnú» jeden prámik, niekedy sa na ne vlo¾ia luky na vlasy alebo ich zapnú pracky. Miluje ¹kolskú prácu a vytvára sa im. Jej nové stvorenie, Princezná Joker, bolo originálne a musela ma» perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku, moja matka vytrhla niekoµko copánky s luky. Po chvíli táto krásna dievèatko povedala nie, nie a e¹te raz nie. Bude to príjemnej¹ie èaka» v izbách .... áno, to zaèalo. Polhodina vedenia a ich riadenie. Vyzerala krásne ako veµká kráµovná. A¾ keï zostane s pokazenými dievèatami, potom veµmi rýchlo zmenila názor. Nepoèítavajúc na skutoènos», ¾e na zaèiatku výroby sa vzlietlo u¾ menej ako dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom prejave to znelo menej "nieeee, nemám rád, nepamätám si niè ako princezná, ktorá je ïaleko od jej podriadeného". Spýtala sa sama na nový úèes, naskladané vlasy v kon¹trukcii naplnenej koky. Na svadbe, ako u¾ predtým povedala, teraz máme prax v upevòovaní jej vlasov, tak¾e v¹etko ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka, na jednej strane, bola tie¾ plná odpoèinku za pár minút.

Èo odporúèate vlásenky?