Greckych stran

Umiestnenie webových stránok nemusí slú¾i» iba a urèite zlep¹i» pozíciu stránok na konci vyhµadávania zadaných fráz. Staèí vyda» stanovisko k publikáciám vydaným v priebehu výstavby. Èasto sa odvolávame na pou¾ívanie tzv tematických èlánkov a jedného dòa, preèo nevyu¾ili túto príle¾itos» v projekte tvorby marketingových správ, ktoré sa okrem toho, ¾e sú nositeµmi lokalizaèných odkazov, stanú aj textami, ktoré povzbudzujú pou¾ívateµov internetu k tomu, aby nav¹tívili na¹u stránku alebo sa zaoberali ich produktom. Mnohé znaèky tento návrh nevyu¾ívajú, èo je ¹koda, preto¾e vïaka tomuto správaniu sú mo¾nosti urèovania polohy oveµa efektívnej¹ie.

Detoxic

Umiestnenie v oèiach pou¾ívateµov internetuPredstavte si situáciu, v ktorej hµadáte údaje pre ka¾dý predmet a predtým, ne¾ sa dostanete na umiestnenú webovú stránku, ktorá je cieµovou webovou stránkou, sa budete pozera» cez niekoµko kníh, ktoré odkazujú na túto stránku, zatiaµ èo odkazy budú v zlom kontexte - v tematických bodoch bez pou¾itia gramatických pravidiel alebo pravopis, v katalógoch, ktoré sú odpadky alebo na stenách, ktoré sú prepojené farmami. Èo si myslíte o mieste, ktoré sa ¹íri v súèasnej technológii? ®e vá¹ názor nebude najkraj¹í. Preto dávajte pozor na formu, v ktorej vykonávate polohovanie. Ak ste v poku¹ení obmedzi» výdavky tým, ¾e takéto práce na internete, premý¹µajte dvakrát o tom, èo mô¾ete strati» v moderných technológií. Nezabudnite, ¾e v¹etky online stvorenia sú jasne viditeµné.